Územná samospráva a tvorba práva

ONLINE

978-80-8152-384-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Michal Jesenko • Martina Kantorová
Rok vydania:2015
Dostupné od:21.12.2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:158
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnoprávnych disciplín
Poznámka:Zborník vznikol v rámci riešenia výskumnej úlohy v súvislosti s riešením projektu VEGA č. 1/0683/13 (2013-2015) „Normotvorba obcí vo veciach územnej samosprávy“

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 27.11.2015 v priestoroch Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Popradská 66, 041 32 Košice

Územná samospráva tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného demokratického a právneho štátu. Je vyjadrením snahy o realizáciu úloh na zabezpečenie potrieb územného spoločenstva občanov na tej úrovni, ktorá je im najbližšia. Jedným z dôležitejších nástrojov, ktorými disponujú územné samosprávne celky pri výkone zverených úloh, je právomoc vydávať vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre územnú samosprávu zo zákona všeobecne záväzné nariadenia. Tvorba práva na úrovni miest a obcí, resp. vyšších územných celkov je tak integrálnou súčasťou výkonu územnej samosprávy a v konečnom dôsledku vyjadruje jej špecifický charakter ako podstatnej súčasti verejnej správy.
Cieľom vedeckej konferencie organizovanej Katedrou verejnoprávnych disciplín, Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach dňa 27. novembra 2015 bola snaha prezentovať dosiahnuté výsledky vedeckovýskumnej činnosti z oblasti tvorby práva na úrovni miest a obcí, resp. vyšších územných celkov. V rácmci konferencie bol poskytnutý široký priestor pre diskusiu o aktuálnych otázkach komunálnej normotvorby za účasti zástupcov odbornej verejnosti, ako aj prestaviteľov miestnej štátnej správy a územnej samosprávy.
Vedecká konferencia a recenzovaný zborník príspevkov z nej boli realizované ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0683/13 pod názvom „Normotvorba obcí vo veciach územnej samosprávy.
Predkladaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie je vyjadrením dlhodobého úsilia Katedry verejnoprávnych disciplín, Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach o riešenie aktuálnych otázok realizácie verejnej správy s osobitným zameraním na problematiku územnej samosprávy.

JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
vedúci riešiteľského kolektívu
projekt VEGA č. 1/0683/13

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie