Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa

ONLINE

978-80-7097-927-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Gabriela Kravčáková • Jana Lukáčová • Taťjana Búgelová
Vedecký redaktorAnna Čepelová
Rok vydania:2011
Dostupné od:december 2011
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:326
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnych štúdií

Popis

Vedecká monografia je zameraná na problematiku práce a kariéry vysokoškolského učiteľa a tematicky je rozdelená na tri relatívne nezávislé štúdie. Prvá štúdia, ktorá sa sústreďuje na charakteristiku práce učiteľov, opisuje širšie teoretické východiská a definuje základné pojmy v súvislosti s prácou. Tiež poskytuje analýzu práce vysokoškolského učiteľa, pričom bolo identifikovaných viacero nedostatkov. Výskumné zistenia preukázali signifikantné rozdiely v časovej náročnosti pracovných úloh vykonávaných učiteľmi a tiež v percipovanej významnosti týchto úloh. Učitelia využívajú fond pracovného času nad 100 % a možno očakávať, že populácia učiteľov považuje svoje pracovné úlohy za skôr významné až rozhodne významné. Existuje vzťah medzi odhadovanou časovou náročnosťou niektorých pracovných úloh a percipovanou významnosťou týchto úloh. Na základe zistení sú formulované závery a návrhy intervenčných opatrení a je prezentovaný konštrukt kľúčových kompetentností vysokoškolského učiteľa, ktoré tvoria základné, sociálne, pedagogické, vedecko-výskumné a manažérske kompetentnosti. Druhá štúdia analyzuje mieru spokojnosti, sebauplatnenia, kompetencií v práci učiteľov a prestíž učiteľskej profesie vzhľadom k rodu, akademickej hodnosti, služobnej seniorite a pôsobeniu v konkrétnom vednom odbore. Tretia štúdia, ktorá spracováva tematiku kariéry učiteľa, poskytuje prehľad teoretických východísk kariéry. Analyzuje akademickú kariéru cez objektívne faktory (odborná a riadiaca kariéra, vedenie grantov a výška platu) a subjektívne faktory (kariérová a pracovná spokojnosť). Teoreticky zdôvodňuje úzke prepojenie kariéry a identity učiteľov. Výsledky výskumu preukázali, že sú rozdiely v objektívnych ukazovateľoch kariéry medzi mužmi a ženami v prospech mužov. Ženy dosahovali vyššiu kariérovú spokojnosť ako muži, no v pracovnej spokojnosti sa nelíšili. Pracovná spokojnosť učiteľov s rôznym pracovným zaradením dosahuje mierne pozitívne hodnoty (najspokojnejší sú profesori a doktorandi). Odborná a riadiaca kariéra spolu s výškou zárobku predikujú kariérovú spokojnosť. Podľa analýzy štruktúry identity majú najvýznamnejší post na univerzite vedúci grantov a za nimi nasledujú profesori. Ženy - učiteľky sú hodnotené menej pozitívne ako muži a za negatívny rolový model sú považovaní učitelia bez výskumnej angažovanosti. Štúdia poskytuje odporúčania pre ďalší výskum a prax.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie