Formy uskutočňovania obecnej samosprávy

ONLINE

978-80-8152-542-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Vladimíra Žofčinová
Rok vydania:2017
Dostupné od:november 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra verejnoprávnych disciplín
Poznámka:Zborník príspevkov bol vydaný v rámci riešenia výskumného projektu VEGA č. 1/0340/17 „Formy uskutočňovania obecnej samosprávy.“

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 21. septembra 2017 v Košiciach

Dňa 21.9.2017 sa v priestoroch Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach konala medzinárodná vedecká konferencia na tému: „Formy uskutočňovania obecnej samosprávy“. Konferenciu usporiadala Katedra verejnoprávnych disciplín, ktorej členovia (prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD., PhDr. Tomáš Alman, PhD.) sú riešiteľmi rovnomenného grantového projektu v rámci VEGA č. 1/0340/17, pričom uvedené vedecké podujatie bolo jedna z foriem čiastkových vystúpení, ktoré autori projektu počas doterajšej doby riešenia dosiahli.

Vedeckú úroveň podujatia pozitívnym spôsobom ovplyvnili zahraniční a domáci hostia, predstavitelia vysokých škôl a fakúlt, z ktorými Fakulta verejnej správy realizuje vzájomnú vedecko-vzdelávaciu spoluprácu. V konkrétnom vyjadrení išlo o zástupcov Metropolitnej univerzity Praha, Fakulty verejných politík Slezskej univerzity Opava, Vyššej školy euroregionálneho hospodárstva Waršava – Józefów, ako aj pedagógov Fakulty sociálnych vied UCM Trnava.

Účastníci konferencie vo svojich vystúpeniach analyzovali jednotlivé oblasti dotýkajúce sa samosprávy obce z pohľadu ich politologického a právneho ponímania. Autori referátov nezostávali pri popise, či konštatovaní súčasného právneho a faktického stavu, ale snažili sa zamerať svoju pozornosť na existujúce problémy, hľadali možné formy a spôsoby riešenia, vrátane formulovania návrhov de lege ferenda, pričom spájali teoretické právne poznatky s ich reálnym uplatňovaním v spoločenskej praxi všeobecne a v právnej a politologickej praxi zvlášť. V takomto duchu sa niesla aj diskusia, ktorá nasledovala po bloku vystúpení rovnakého, či podobného obsahového zamerania.

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
vedúci Katedry verejnoprávnych disciplín
a vedúci grantového projektu

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie