Komunikácia v organizácii

ONLINE

978-80-8152-019-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Helena Harausová
Rok vydania:2013
Dostupné od:05.06.2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:120
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnych štúdií

Popis

Komunikácia je významnou a neoddeliteľnou súčasťou ľudského bytia. Dôležitú rolu zohráva aj v jednotlivých organizáciách výrobného a nevýrobného charakteru. Bez komunikácie by nebolo možné tieto organizácie riadiť a dosahovať stanovené ciele. Cieľom skrípt bolo spracovať problematiku komunikácie a aplikovať ju na organizácie verejnej správy. Skriptá začínajú rozpracovaním problematiky informácií, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou každého komunikačného procesu. Obsah ďalších kapitol je zameraný na ciele a úlohy komunikácie v organizácii, na jednotlivé druhy komunikácie, na bariéry, ktoré sa môžu v komunikácii vyskytovať. Sú tu naznačené stratégie na zlepšenie komunikačnej účinnosti v organizácii a opísané špecifické komunikačné stratégie, ktoré sa v jednotlivých organizáciách pravidelne vyskytujú. Dôraz je kladený aj na komunikačné zručnosti manažérov, bez ktorých by nedokázali organizáciu efektívne riadiť a viesť svojich podriadených k dosahovaniu cieľov organizácie. Na efektívnosť komunikácie vplýva aj atmosféra, v ktorej komunikácia prebieha a získavanie potrebných informácií pomocou rôznych manažérskych informačných systémov, preto posledná časť skrípt je venovaná tejto problematike. Skriptá obsahujú 13 kapitol. Každá kapitola začína uvedením do problematiky a končí celkových zhrnutím obsahu kapitoly. Za každou kapitolou sa nachádzajú praktické cvičenia, ktoré môžu pomôcť študentom upevniť si obsah učiva a lepšie pochopiť jeho podstatu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie