Organizačné správanie

ONLINE

978-80-8152-371-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Gabriela Kravčáková
Spoluautori:Taťjana Búgelová • Andrea Čopíková • Martina Ferencová • Helena Harausová • Petra Horváthová • Iveta Jeleňová • Lucie Kamrádová • Marcel Martončík • Marie Mikušová • Alena Rusnáková • Vladimír Paukovič • Eliška Župová
Rok vydania:2015
Dostupné od:december 2015
Vydanie:2. vydanie - prepracované a doplnené
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:537
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Poznámka:Učebnica je čiastkovým výstupom grantovej úlohy KEGA č. 013UPJŠ-4/2013

Popis

Druhé prepracované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice Organizačné správanie je dielom medzinárodného autorského kolektívu. Autori sú vysokoškolskými učiteľmi dvoch slovenských a dvoch českých univerzít. Zámerom autorov bolo spracovať problémové okruhy organizačného správania komplexne. Vysokoškolská učebnica je doplnená o 10 kapitol, ostatné kapitoly sú výrazne prepracované. Učebnica je tematicky rozdelená do piatich častí. Prvá časť spracováva problematiku organizačného správania ako vednej disciplíny. Organizačné správanie je teoreticky vymedzené, je uvedený predmet tejto vednej disciplíny, vzťah k iným vedám, historické a vedecké základy organizačného správania. Prezentované sú poznatky o formálnych organizáciách a byrokracii. Záver prvej časti vysokoškolskej učebnice je venovaný spoločenskovednému výskumu a sociálnemu auditu v organizáciách. Druhá časť je nazvaná Individuálne aspekty organizačného správania a sú tu zaradené témy osobnosť, práca a jej rola v živote človeka, pracovná spokojnosť, pracovná motivácia, lojalita zamestnancov. Táto časť je doplnená o problematiku osobnosti, kompetentnosti a moci manažéra a o problematiku pracovnej kariéry. Interpersonálna interakcia a skupinové procesy v organizácii je názov tretej časti učebnice. Zaradené sú tu kapitoly ako napr. pracovná skupina, tím a tímové roly, vedenie zamestnancov a jeho účinky na osobnosť človeka, komunikácia, riadenie pracovného výkonu, priateľstvá a osamelosť v organizácii. Táto časť bola doplnená o problematiku interkultúrnej komunikácie v medzinárodnom organizačnom kontexte, konfliktov na pracovisku a nežiaduceho správania sa zamestnancov. Štvrtá, doplnená časť učebnice je nazvaná Zdroje a prostriedky zabezpečovania pracovníkov a sú tú zaradené témy ako je externá a interná mobilita pracovníkov, personálny marketing, nezamestnaní ako potenciálny zdroj pracovnej sily a talent manažment. Piata časť má názov Organizácia ako kultúra a organizačná dynamika. Autori do tejto časti zaradili témy ako napr. organizačná kultúra a spoločenská zodpovednosť organizácií a doplnili témy etika na pracovisku, manažment zmien a radikálna zmena – reengineering. Vysokoškolská učebnica prezentuje aktuálne teoretické poznatky a prezentuje tiež výsledky relevantných výskumov. Obsah kapitol dopĺňajú príklady z praxe organizácií. V závere každej kapitoly sú uvedené otázky na zamyslenie a úlohy, ktoré študentom a odbornej verejnosti umožnia vyskúšať si aplikovať teoretické poznatky pri riešení praktických úloh. Táto vysokoškolská učebnica vychádza s podporou projektu KEGA č. 013UPJŠ-4/2013 s názvom Organizačné správanie – vysokoškolská učebnica pre povinný predmet nového študijného programu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie