Stav a perspektívy finančného práva a daňového práva

ONLINE

978-80 978-80-574-0170-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Adrián Popovič - Jozef Sábo - Anna Vartašová
Rok vydania:2022
Dostupné od:19.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:37
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Poznámka:VEGA č. 1/0485/21 a VEGA č. 1/0214/21 a v rámci projektu APVV-19-0124 Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

V dňoch 2. až 3. júna 2022 sa na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Stav a perspektívy verejných financií v EÚ zameraná na témy Rozpočet EÚ a Nehnuteľnosti v zdaňovaní. Pri tejto príležitosti bolo dňa 1. júna 2022 pre študentky a študentov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizované študentské sympózium na tému: „Stav a perspektívy finančného práva a daňového práva“. Zameranie sympózia bolo zvolené vzhľadom na obsahovú nadväznosť s grantovým projektom VEGA č. 1/0485/21: „Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)“, s grantovým projektom VEGA č. 1/0214/21: „Daň z nehnuteľností – právny stav a potenciál“ a grantovým projektom APVV-19-0124 pod názvom „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)“, ktorých riešenie v tomto čase prebieha na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Výstupom z tohto sympózia je predkladaný recenzovaný zborník príspevkov, v rámci ktorého sa študenti zameriavajú na skúmanie aktuálnych výziev finančného práva a daňového práva. V tomto kontexte sa študenti venujú skúmaniu nielen problematiky aktuálnych výziev v oblasti dane z nehnuteľností a zavedenia zdaňovania na základe ich trhovej hodnoty nehnuteľností a inštitútu opravných prostriedkov v daňovom práve procesnom, ale i aktuálnej problematike rozpočtového práva EÚ so zameraním na príjmovú stránku rozpočtu EÚ.

Autori sa tiež podrobne venujú vo svojich príspevkoch posúdeniu aktuálnej situácie v skúmanej oblasti a prezentujú aj návrhy de lege ferenda, ktoré by mohli prispieť k rozvoju a zlepšovaniu viacerých aspektov zdaňovania, čím je predložené dielo prínosom nielen pre právnu vedu, ale aj pre aplikačnú prax.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie