Aktuálne výzvy daňového práva

ONLINE

978-80-574-0070-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Adrián Popovič • Jozef Sábo
Rok vydania:2021
Dostupné od:13.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:53
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie
Poznámka:Podporené v rámci projektu APVV-19-0124 „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)“.
Licencia:Creative Commons BY ND (Uveďte autora - Nespracovávajte)

Popis

Recenzovaný zborník príspevkov zo Študentského sympózia organizovaného pri príležitosti IV. slovensko-českých dní daňového práva na tému

V dňoch 16. až 18. júna 2021 sa na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia IV. Slovensko-české dni daňového práva. Pri tejto príležitosti bolo dňa 15.06.2021 pre študentky a študentov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizované študentské sympózium na tému: „Aktuálne výzvy daňového práva“. Zameranie sympózia bolo zvolené vzhľadom na obsahovú nadväznosť s grantovým projektom APVV-19-0124 pod názvom „Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny)“, ktorého riešenie v tomto čase prebieha na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Výstupom z tohto sympózia je predkladaný recenzovaný zborník príspevkov, v rámci ktorého sa študenti zameriavajú na skúmanie aktuálnych výziev daňového práva. V tomto kontexte sa študenti venujú skúmaniu nielen problematiky aktuálnych výziev v oblasti dane z nehnuteľností a zavedenia zdaňovania na základe ich trhovej hodnoty nehnuteľností, rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ v oblasti daní v oblasti priameho zdaňovania a nepriameho zdaňovania, ale aj novej a mimoriadne aktuálnej problematike zdaňovania kryptoaktív (virtuálnych platidiel), a to nielen na území Slovenskej republiky, ale aj vo svete.
Autori sa tiež podrobne venujú vo svojich príspevkoch posúdeniu aktuálnej situácie v skúmanej oblasti a prezentujú aj návrhy de lege ferenda, ktoré by mohli prispieť k rozvoju a zlepšovaniu viacerých aspektov zdaňovania, čím je predložené dielo prínosom nielen pre právnu vedu, ale aj pre aplikačnú prax.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie