Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV

Tlačená publikácia Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV

ONLINE

978-80-574-0302-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jana Balegová - Erika Brodňanská
Rok vydania:2024
Dostupné od:15.04.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina, latinčina
Počet strán:422
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Zborník bol vydaný v rámci riešenia grantových projektov VEGA č. 1/0109/21 Poemata de se ipso Gregora z Nazianzu a VEGA č. 1/0255/22 Medicus poeta. Novolatinská literatúra lekárskych autorov spätých so Slovenskom.
DOI:https://doi.org/10.33542/HTS-0302-9-0
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky

Je to už jedenásť rokov, čo Katedra klasickej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorila po prvý raz bránu svojej pomyselnej pestrej záhrady. Vtedy poskytol zborník Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis priestor prezentovať výsledky práce zo všetkých odborov vied o antickom staroveku, latinskej medievalistiky a neolatinistiky kolegom zo Slovenska. O päť rokov neskôr už „záhradu“ obohatili aj kolegovia z Čiech a Moravy a tentoraz, pri jej v poradí štvrtom otvorení, ju svojimi prácami poctili aj kolegovia z Grécka a Nemecka. Pestrosť ostala naďalej jej charakteristickou črtou. V zborníku sa predstavujú práce z antických dejín, z lingvistiky klasických jazykov, z antickej i stredovekej literatúry, antickej filozofie, z dejín antickej medicíny či neolatinistiky a nechýbajú ani príspevky venujúce sa vyučovaniu klasických jazykov. Navyše zborník vychádza ako výstup dvoch zdanlivo nesúrodých projektov VEGA realizovaných na katedre: č. 1/0109/21 Poemata de se ipso Gregora z Nazianzu a č. 1/0255/22 Medicus poeta. Novolatinská literatúra lekárskych autorov spätých so Slovenskom. Zdanie však klame, pretože Gregor z Nazianzu, hoci cirkevný otec, písal aj poéziu, v jeho diele sa nachádzajú početné alúzie z lekárskeho prostredia, mal brata lekára. Celé jeho dielo sa vyznačuje pestrosťou spracúvaných tém. V dielach lekárov básnikov zas nie sú ničím výnimočným odkazy na Bibliu. Ako sa navzájom rôznia a súčasne prelínajú projekty, rôznia a prelínajú sa aj témy jednotlivých príspevkov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie