Moc v dejinách ľudskej spoločnosti. Stretnutie mladých historikov XIII.

ONLINE

978-80-574-0303-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Simona Bilecová - Monika Tresová
Rok vydania:2024
Dostupné od:15.04.2024
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:113
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník príspevkov z 13. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV 24. októbra 2023

Ústrednou témou konferenčného zborníka z vedeckej konferencie doktorandov je problematika moci, ako inštancie, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou ľudského bytia a je prítomná v spoločnosti de facto od jej počiatku. Nakoľko je moc a túžba po moci prítomná aj v súčasnosti, možno viac ako inokedy v histórii ľudskej spoločnosti, zborník predostiera adekvátne odpovede na otázky: Kde sa moc rodí a z čoho pramení? Ako nazerajú spoločenskovedné disciplíny na tie sociálne skupiny, ktoré moc v rukách nemajú? Publikáciu tvorí osem príspevkov od autorov pôsobiacich na slovenských i českých univerzitách. Zborník otvára príspevok Dávida Nykodýma o moci ve městě stříbra v éře Jiřího z Poděbrad. Správe panstiev v rukách vdovy v 17. storočí (na príklade Judity Balassovej) sa venovala Sabina Danková. Problematiku roly univerzitného veľmajstra v monopolizácii vzdelávania za prvého cisárstva 1808 – 1815 vo Francúzsku skúmal Michael Dudzik. Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami na území Československa zmapovali vo svojich príspevkoch dvaja autori: Simona Bilecová, ktorá charakterizovala vznik a kreovanie politickej elity na príklade regiónu Rožňava a Dominik Šípoš, ktorý hodnotil moc strany ako ideologický problém Československej národnej demokracie. V tejto línii pokračoval Patrik Beňuš, ktorý podrobne analyzoval krízu v železničnej doprave na južnom území Slovenska po roku 1938.  Monika Tresová sa zaoberala činnosťou katolíckych spolkov v Košiciach a ich zánikom pod nátlakom komunistickej moci po roku 1948. Moci a jej legitimite, súdnym rehabilitáciám obetí komunistického režimu na východnom Slovensku v rokoch 1968 – 1971 sa venovala Miriama Balvirčáková.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie