Prvý dotyk so slobodou. Sprítomňovanie minulosti na príklade Nežnej revolúcie z novembra ‘89

ONLINE

978-80-8152-986-3

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Mikuláš Jančura • Alžbeta Śnieżko
Rok vydania:2021
Dostupné od:30.04.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:134
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra histórie
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Z hľadiska najnovších dejín Slovenska (a Československa) možno za jeden z najzásadnejších medzníkov považovať udalosti z novembra 1989 známe ako Nežná revolúcia. Jej širšie kontextuálne východiská, priebeh, ako aj dopady mali okrem politickej a hospodárskej roviny aj výraznú kultúrno-spoločenskú hĺbku a dosah. Na tomto základe možno o Nežnej revolúcii uvažovať aj ako o medzníku, ktorý zásadne ovplyvnil historické vedomie obyvateľstva, ktoré má multigeneračný presah až do súčasnosti. V súvislosti s 30. výročím Nežnej revolúcie, ktoré si spoločnosť v Čechách a na Slovensku pripomenula v roku 2019, bola pod záštitou Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústavom pamäti národa a Rozhlasom a televíziou Slovenska v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia usporiadaná interaktívna výstava s názvom Prvý dotyk so slobodou. Výstava, okrem pripomenutia si novembrových udalostí z roka 1989, akcentovala práve uvedený kultúrno-spoločenský rozmer a dosah, pričom sa konceptuálne zamerala na rozvíjanie piatich dimenzií historického vedomia. Je to koncept rozvíjaný hlavne v oblasti súčasnej predmetovej didaktiky dejepisu, pričom ide o dimenzie identity, historicity, pamäti, vedomia o priestore a vedomia o čase. Na tomto základe bol na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach realizovaný projekt, ktorého výstupom je aj predkladaný učebný text fungujúci ako organická súčasť rovnomenného edukačno-historického webového portálu. Východiskom textu je teoreticko-metodologická štúdia o dimenziách historického vedomia a miesta tohto konceptu v súčasnej predmetovej didaktike dejepisu, ako aj stať venovaná jej aplikácii na príklade koncipovania vyššie priblíženej výstavy. Jeho súčasťou je zasadenie revolučných udalostí z novembra 1989 do časovo, faktograficky aj tematicky širokého kontextu vzťahov medzi východným a západným blokom, studenou vojnou, ako aj kreovania a vnútorného fungovania komunistického režimu na Slovensku. Osobitná pozornosť je venovaná súvislostiam, ktoré viedli k Nežnej revolúcii a jej vlastnému priebehu, ústiacemu do pádu komunistického režimu a slobodným, demokratickým voľbám. Osobitnou súčasťou textu je náčrt praktických učebných figúr k problematike.

V dôsledku obsiahlosti témy si predkladaný text nekladie nárok na postulát vedeckej práce a ani na úplné vyčerpanie predmetnej problematiky. Ide o prehľadový a rámcový vstup do kľúčových udalostí a súvislostí sprevádzajúcich obdobie neslobody na Slovensku (a v Československu) vyúsťujúce do pádu komunistického režimu. Cieľom výstupov tohto projektu je prostredníctvom viacvrstevného študijného materiálu s interaktívnymi a multimediálnymi prvkami evokovať v cieľových skupinách žiakov základných a študentov stredných a vysokých škôl diskusiu o jednej z kľúčových tém moderných dejín Slovenska. Taktiež je to snaha podporiť výučbu tejto problematiky primárne na úrovni základných a stredných škôl. Využiteľnosť si môže nájsť aj ako podporný materiál pre študentov humanitných disciplín vysokých škôl. Osobitnou pridanou hodnotou je voľná aplikovatelnosť konceptu rozvíjania dimenzií historického vedomia pri výučbe rozličných historických tém.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie