Na výskumných dátach založená prevencia užívania návykových látok medzi slovenskými školákmi. Efektívnosť programu Unplugged.

ONLINE

978-80-8152-956-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Oľga Orosová • Marcela Štefaňáková • Mária Bačíková • Beáta Gajdošová • Anna Janovská
Rok vydania:2020
Dostupné od:23.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:270
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Práca bola podporená Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva VEGA 1/0371/20 a Agentúrou pre vedu a výskum APVV-15-0662.

Popis

Monografia ponúka ucelený pohľad na efektívnosť programu Unplugged realizovaného na základných školách v rámci celého Slovenska. Práca prispieva k stavu vedeckého poznania v oblasti prevencie užívania návykových látok prostredníctvom výsledkov analýz dvoch veľkých databáz opakovaných meraní skúmania protektívnych a rizikových faktorov, vývinových trendov fajčenia tabakových cigariet a konzumácie alkoholu, ako aj efektívnosti programu prevencie Unpugged, jeho vplyvu na psychologické a behaviorálne indikátory so zdravím súvisiaceho správania. Vzhľadom na náročnosť analýz realizovaných použitím dvoch databáz s piatimi vlnami zberu dát je každá kapitola prezentovaná ako samostatná štúdia. Získané výskumné výsledky umožňujú formulovanie odporúčaní rodičom a učiteľom, školskému manažmentu na základných školách, ktoré podporujú efektívnosť školskej politiky zameranej na prevenciu a podporu zdravia školákov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie