Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu. Sprievodca pre študentov učiteľstva.

ONLINE

978-80-8152-695-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Mária Bačíková • Anna Janovská
Rok vydania:2018
Dostupné od:18.12.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:154
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

Popis

Učebnica Základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu je primárne určená študentom učiteľstva akademických predmetov, ale obohatí každého, kto sa potrebuje oboznámiť s metodológiou výskumu so zameraním na psychologické a pedagogické vedy. V učebnici sa študenti zoznámia so základnými princípmi realizácie výskumu, s postupom realizácie výskumu a so základnými metódami kvantitatívneho či kvalitatívneho prístupu. Príklady použité v učebnici sú zamerané zväčša na výskum realizovaný v prostredí školy. Osvojením si základných poznatkov uvedených v učebnici bude čitateľ schopný zrealizovať jednoduchý výskum v podmienkach školy. Zároveň však porozumenie princípom metodológie výskumu napomáha kritickému hodnoteniu informácií z rôznych zdrojov.

Pri príprave učebnice sme využili naše dlhoročné skúsenosti s vyučovaním predmetu metodológia výskumu, ako i s realizovaním mnohých výskumných projektov. Veríme, že jednoduchý jazyk učebnice a množstvo praktických ukážok a príkladov pomôžu študentom porozumieť základom takej komplikovanej problematiky, akou je metodológia výskumu.

Radi by sme na tomto mieste poďakovali študentkám a študentom Filozofickej a Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorí v minulom akademickom roku navštevovali predmet základy metodológie pedagogicko-psychologického výskumu, za inšpiráciu, podnetné pripomienky k predchádzajúcim verziám textu a nápady (či omyly), z ktorých v učebnici čerpáme. Zároveň ďakujeme i ďalším študentkám, ktoré nám umožnili použiť v učebnici príklady z ich záverečných prác.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie