Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť

ONLINE

978-80-7097-847-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Taťjana Búgelová • Gabriela Kravčáková
Rok vydania:2010
Dostupné od:2010
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:433
Poznámka:výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce

Popis

Zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce

História práce, jej premeny, formy a spôsoby vykonávania nám dávajú za pravdu, že rozdeľovať ju podľa "klasického" kritéria na fyzickú a duševnú je z pohľadu súčasníka nie veľmi presné ani nie veľmi možné. Pracovná činnosť, akákoľvek, sa stáva čoraz viac náročnou na komplexný osobný a psychický vklad človeka v súvislosti s jej vykonávaním. Rastúca sofistikovanosť práce zvyšuje nároky nielen na odborný a vedomostný rast pracovníka, ale aj na jeho schopnosti, spôsobilosti, zložitosť adaptácie na náročné pracovné podmienky, odolnosť voči záťaži, stresu ... a preto aj podiel duševnej zložky pri pracovnom výkone sa neustále zvyšuje.

Nekonferenčný zborník vedeckých prác nazvaný Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť je výstupom výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 s názvom Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. Zborník prezentuje výsledky výskumu, teoretických poznatkov a skúseností z praxe zameraných na problematiku hodnoty práce a hodnoty ľudského kapitálu. Vedecké práce sú tematicky zamerané na hodnotu práce a rozvoj ľudského kapitálu, na rolu a úlohu aktérov participujúcich na tvorbe ľudského kapitálu a jeho hodnote, na procesy determinujúce hodnotu ľudského kapitálu, na jednotlivca v procese práce, na spoločenské a organizačné normy a pravidlá determinujúce hodnotu práce a tiež na možnosti merania a oceňovania hodnoty práce a ľudského kapitálu.

Dielo vytvorilo širokú platformu pre odborníkov pôsobiacich v oblasti spoločenských a humanitných vied. Prienik poznatkov je zaujímavým a užitočným príspevkom do oblasti práce.

Veľký záujem autorov, slovenských aj zahraničných, ktorí svojim podielom prispeli do tohto zborníka nás veľmi potešil a súčasne svedčí o tom, že problematika práce, tak ako je naznačená v názve zborníka, jej náročnosť, spoločenská hodnota ako aj spôsob oceňovania, či už zo strany bezprostredného zamestnávateľa alebo zo strany spoločnosti je v súčasnosti veľmi aktuálna a hodná výskumného zaoberania sa.

Pôvodný zámer usporiadať príspevky podľa tematickej príbuznosti sme sa rozhodli nahradiť usporiadaním podľa abecedného poradia autorov. Týmto rozhodnutím sme sa chceli vyhnúť riziku prípadného chybného začlenenia niektorého z príspevkov do umelo vytvorených tematických okruhov. Taktiež z príspevkov, pri ktorých došlo medzi obidvomi recenzentmi k zhode, že svojim obsahom nezodpovedajú v dostatočnej miere hlavnej téme zborníka, sme si dovolili vytvoriť osobitnú skupinu pod názvom "Varia".

Pevne dúfame, že tak pre autorov ako aj pre ďalších čitateľov budú jednotlivé príspevky dobrou inšpiráciou pre ďalšie bádanie a aj nadviazanie eventuálnej spolupráce.

Ďakujeme všetkým prispievateľom, bez ktorých by vydanie tohto zborníka nebolo možné.

 Editorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie