Ľudský kapitál a spoločnosť 2014

ONLINE

978-80-8152-211-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Iveta Jeleňová • Gabriela Kravčáková
Rok vydania:2014
Dostupné od:15.12.2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, poľština
Počet strán:380
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnych štúdií
Poznámka:KEGA č. 013UPJŠ-4/2013

Popis

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 16. október 2014, Košice

V polovici októbra 2014 sa uskutočnil druhý ročník konferencie Ľudský kapitál a spoločnosť, organizovaný Katedrou sociálnych štúdií Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v spolupráci s ďalšou katedrou fakulty, a to Katedrou ekonomiky a riadenia verejnej správy. Dnes máte pred sebou zborník zahŕňajúci príspevky prednesené účastníkmi tejto konferencie. Pri jeho príprave sa editorky museli vyrovnať z rôznorodosťou profilácie účastníkov konferencie, premietajúcou sa do prístupu autorov pri spracovaní problematiky, ktorej sa venovali a následne príspevky nechať posúdiť recenzentmi z rôznych odborov. Jednotlivé príspevky sa venujú tradičným témam, ale aj novším a novým témam, reflektujúc aktuálne problémy a otázky týkajúce sa ľudského kapitálu, organizačného správania a predovšetkým, verejnej správy.

Na konferencii sa stretli výskumníci venujúci sa manažmentu, psychológii, politológii, sociálnej práci, sociológii, antropológii, jazykovede, ale aj ľudia, ktorí sa nezaraďujú iba k jednej vednej disciplíne. Bolo zaujímavé vidieť ako na ten istý jav pozerajú ľudia z rôznych disciplín. Konferencia ukázala, že interdisciplinárny prístup môže upozorniť na nedostatky identifikácie a poznania problémov len z pohľadu jednej disciplíny.

S radosťou účastníkom konferencie a ďalším záujemcom predkladáme redakčne upravený a recenzovaný súbor príspevkov. Veríme, že jeho obsah bude pre čitateľov prínosným a užitočným, bude inšpiráciou pre ďalšiu prácu odborníkov nielen v jednom odbore, a tak vynaložená práca autorov a editoriek nebude zbytočná.

Rady by sme poďakovali všetkým autorom príspevkov za spoluprácu, ďakujeme tiež recenzentom a tešíme sa na stretnutie na ďalšej konferencii Ľudský kapitál a spoločnosť.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie