Motivácia – pracovná spokojnosť – výkonnosť a výkon zamestnancov organizácií verejnej správy

ONLINE

978-80-8152-362-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Helena Harausová
Vedecký redaktorGabriela Kravčáková
Rok vydania:2015
Dostupné od:3.11.2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:105
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnych štúdií

Popis

Hlavným cieľom publikácie bolo zistiť vplyv motivácie a pracovnej spokojnosti na výkonnosť a výkon zamestnancov organizácií verejnej správy. Čiastkovými cieľmi publikácie bolo vypracovať teoretické východiská o motivácii, pracovnej spokojnosti, výkonnosti a výkonu a ich vzájomného vzťahu; navrhnúť intervenčné opatrenia vyplývajúce z výsledkov výskumu.
Obsah práce môže prispieť čiastkovými zisteniami k pochopeniu pracovnej motivácie a výkonnosti. Publikácia je určená kruhu odborníkov, ktorí sa predmetnou problematikou zaoberajú - manažérom ľudských zdrojov a teoretikom manažmentu ľudských zdrojov.
Práca sa skladá z dvoch nosných častí. V prvej, teoretickej časti je spracovaný súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí, pričom dôraz je kladený na riešenie tejto problematiky vo verejnej správe. V tejto časti sa nachádza aj autorkin teoretický prínos v podobe všeobecného motivačno-výkonnostného modelu a aplikačný prínos v podobe návrhu intervenčných opatrení: trojúrovňového stimulačného a motivačného modelu. Informácie sú čerpané z publikácií a vedeckých štúdií renomovaných domácich a zahraničných autorov. V druhej časti je opísaná realizácia výskumu, štatistické vyhodnotenie získaných údajov pomocou metód deskriptívnej a induktívnej štatistiky, diskusia, v rámci ktorej sú komparované zistené výsledky s výsledkami iných domácich a zahraničných vedeckých štúdií.

Autorka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie