Ľudský kapitál a spoločnosť 2016

ONLINE

978-80-8152-473-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Iveta Jeleňová • Gabriela Kravčáková • Helena Harausová (eds.)
Rok vydania:2016
Dostupné od:december 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:221
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Fakulta verejnej správy UPJŠ
Katedra:Katedra sociálnych štúdií

Popis

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. októbra 2016 na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulte verejnej správy.

Tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ľudský kapitál a spoločnosť sa konal v Košiciach v októbri 2016 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulty verejnej správy. Zámerom jej organizátora, t. j. Katedry sociálnych štúdií Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bolo nielen po dvoch rokoch nadviazať na predchádzajúce ročníky, ale aj poskytnúť priestor pre transfer poznatkov a skúseností z teórie a praxe verejnej správy z oblasti ľudského kapitálu predstavujúceho dôležité aktívum v spoločnosti, akcentujúc úlohu organizácií verejnej správy. Táto publikácia obsahuje príspevky, ktoré boli prezentované vo forme prenášok a posterov autormi venujúcimi sa problematike ľudských zdrojov z pohľadu rôznych vedných disciplín, najmä však z pohľadu manažmentu, psychológie, soiológie, verejnej správy, či politológie. Obsahovo a tématicky rôznorodé príspevky skúmajú napríklad moderné trendy v riadení manažmentu ľudských zdrojov, vnímanie organizačnej spravodlivosti, či potrebu etických kódexov. Konferencia ukázala, že interdisciplinárny prístup môže upozorniť na nedostatky identifikácie a poznania problémov len z pohľadu jednej disciplíny. Sradosťou účastníkom konferencie aďalším záujemcom predkladáme tento zborník. Veríme, že jeho obsah bude pre čitateľov prínosným a užitočným, bude inšpiráciou pre ďalšiu prácu odborníkov nielen v jednom odbore, a tak vynaložená práca autorov a editoriek nebude zbytočná. Chceme poďakovať posudzovateľom, uvedeným v tiráži publikácie, za ich spoluprácu a odporúčania, ktoré viedli k vylepšeniu príspevkov prezentovaných na konferencii. Teraz si môžete užiť rôznorodosť príspevkov týkajúcich sa primárne ľudských zdrojov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie