Environment a jeho etické aspekty

ONLINE

978-80-8152-439-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Tatiana Kimáková, Iveta Cimboláková, Silvia Farkašová Iannaccone, Miroslava Dulínová, Nikita Bobrov
Rok vydania:2016
Dostupné od:september 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:84
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia vychádza ako výstup aktivity 2.2 Vytvorenie interdisciplinárnych blokov pre zlepšenie uplatnenia absolventov UPJŠ na trhu práce v rámci dopytovo-orientovaného projektu RIFIV, ITMS 26110230101.

Popis

Etika ako veda o správnom realizovaní sa človeka v rôznych oblastiach života sa prenáša aj do environmentu. Pre pochopenie etických aspektov v tejto oblasti je veľmi dôležitá dôkladná znalosť jednotlivých zložiek životného prostredia ako aj ich vplyv nielen na človeka a celú živú prírodu vôbec. Preto otázky vplyvu životného prostredia sú čoraz viac v popredí záujmu aj z pohľadu etického v nadväznosti aj na existujúce právne normy. Moderný civilizačný proces je charakterizovaný prudkým rozvojom vedy a techniky. Avšak tento vývoj prináša na jednej strane zvyšovanie životnej úrovne, na druhej strane má svoje negatívne sprievodné javy. Výsledkom je narušenie ekologických, biologických a prírodných podmienok života, hlavne v oblastiach priemyselných centier. Rozvoj jednotlivých odvetví priemyslu má za následok produkciu kvapalných, plynných a tuhých odpadov, vznik škodlivých rizikových faktorov, ohrozujúcich jednotlivé zložky živej prírody, vrátane človeka. Môže dochádzať k zvýšenej bioakumulácii rizikových chemických prvkov v organizme, ktoré svojím pôsobením predstavujú potenciálne riziko aj z hľadiska karcinogenézy a mutagenézy. Významnou úlohou spoločnosti je z tohto dôvodu vytvárať podmienky na zabránenie úniku emisií a znižovať ich koncentráciu na čo najmenšiu, spoločensky a biologicky únosnú mieru. Hodnotenie biologických účinkov škodlivín sa opiera o experimentálne a epidemiologické štúdie. Poznatky o koncentrácii a dĺžke expozície sú rozhodujúce pre uplatnenie vzťahov dávka – účinok a pre stanovenie najvyšších prípustných koncentrácií znečisťujúcej látky. Zdravie populácie ako univerzálna hodnota a primárne ľudské právo predstavuje základný ekonomický zdroj nielen pre jedinca, ale aj pre celú spoločnosť. Súčasný stav životného prostredia významne ovplyvňuje genofond rastlín a živočíchov, prostredníctvom potravového reťazca aj zdravotný stav obyvateľstva. V posledných rokoch sa hromadia informácie varujúce pred katastrofálnymi účinkami bezohľadnej priemyselnej devastácie prírodného bohatstva, zásob úrodnej pôdy, znečisťovania ovzdušia a vodných zdrojov a zásahov do ekologickej rovnováhy flóry a fauny. Jedným z hlavných východísk riešenia vzťahu človeka a životného prostredia sa stáva plánovaná ochrana prírody a racionálne využívanie prírodných zdrojov. V neposlednom rade aj široký rozvoj nielen environmentálnej, ale aj etickej výchovy a vzdelávania.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie