Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne

ONLINE

978-80-8152-753-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Martina Čižmáriková, Peter Takáč
Rok vydania:2019
Dostupné od:28.06.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:184
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav farmakológie
Poznámka:Táto vysokoškolská učebnica vznikla vďaka finančnej pomoci z projektu VVGS-2018-904 Inovácia výučby farmakológie využitím e-learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie.

Popis

Je známe, že farmakológia je rýchlo sa rozvíjajúcim medicínskym odborom, pričom neustálym zmenám podliehajú aj informácie týkajúce sa liekových foriem a ich aplikačných ciest. Okrem pribúdania nových liekových foriem sa nové trendy zaznamenávajú aj v prístupových cestách vhodných na podávanie liekov. Napriek tomu, že ide o významné faktory ovplyvňujúce účinnosť a bezpečnosť farmakoterapie – neoddeliteľnej zložky komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacienta, podľa našich vedomostí doposiaľ chýbal na trhu komplexný a podrobnejší textový materiál zameraný na túto problematiku. S uvedenou skutočnosťou preto súvisí aj väčší rozsah nami predkladaného odborného textu, keďže v dostupných učebniciach farmakológie sú vzácnejšie liekové formy alebo menej využívané aplikačné cesty spomínané iba okrajovo alebo vôbec.

Naším hlavným cieľom bolo preto poskytnúť dostatočné množstvo informácií o existujúcich liekových formách, ich aplikačných cestách, ako aj o ich spôsoboch podávania, ktoré by mali slúžiť na zvýšenie kvality farmakoterapie v kontexte tzv. „liečby šitej na mieru“, ktorej hlavnou snahou je individualizácia liečby pre konkrétneho pacienta. Hoci sa dielo zameriava aj na spôsoby aplikácie liekov, detailný opis algoritmov ich technického prevedenia a ďalších s nimi súvisiacich úkonov je predmetom záujmu iných odborov (ošetrovateľstva, chirurgickej propedeutiky a pod.).

Celkovo ide o doplnkový učebný text poskytovaný v elektronickej podobe, ktorá je v dnešnej modernej informatizovanej dobe mimoriadne populárna. Vďaka tomu môže byť dielo kedykoľvek využívané doma i v školskom prostredí, komplexne alebo postupne, čiastkovo. Jeho kvalitu sme sa snažili zvýšiť tiež vhodným členením obsahu, zahrnutím praktických skúseností, ako aj zaradením farebných obrázkov či fotografií, prehľadových tabuliek i príloh. Dodatkom k učebnici sú zároveň testové kvízy slúžiace na overenie získaných vybraných poznatkov, ktoré sú uverejnené na stránke Ústavu farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach (v položke „Výučba“ → „Vyučované predmety“), a ktoré budú priebežne dopĺňané a aktualizované (http://www.lf.upjs.sk/farmakologia/TEST%201.htm; http://www.lf.upjs.sk/farmakologia/TEST%202.htm).

Hoci je dielo primárne určené poslucháčom medicíny, prípadne študentom farmácie a iných zdravotníckych smerov, pevne veríme, že obohacujúce informácie si v ňom nájdu aj začínajúci absolventi uvedených odborov, ako aj ich učitelia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie