Návody na praktické cvičenia z epidemiológie I.

978-80-8152-832-3

Tlačená publikácia

16,36 €
16,36 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Ingrid Babinská, Monika Halánová
Rok vydania:2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:102
VydavateľUPJŠ v Košiciach ŠafárikPress
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav epidemiológie

Popis

Epidemiológia je samostatný vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom procesu vzniku a šírenia ochorení, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Jej hlavným cieľom je prispievať k znižovaniu chorobnosti a úmrtnosti, k ochrane a upevňovaniu zdravia, ako aj k predĺženiu života a zlepšeniu jeho kvality u jednotlivcov a v populácii.

Aj napriek tomu, že dominantné postavenie v celkovej morbidite a mortalite vo vyspelých krajinách majú v súčasnosti chronické neinfekčné ochorenia, epidémie infekčných ochorení sa vyskytujú stále. Dnešná doba so sebou prináša nové hrozby, ktorým musí epidemiológia, ale aj iné vedné odbory (napr. verejné zdravotníctvo, infektológia, cestovná medicína a pod.) čeliť. Ide najmä o infekcie vyvolané novými alebo novo sa objavujúcimi patogénmi, zmeny životného prostredia a životného štýlu, klimatické zmeny, rastúca rezistencia na antibiotiká, odmietanie očkovania, chudoba a pod.

Prvý diel predkladaných učebných textov prináša informácie týkajúce sa epidemiologického vyšetrovania v ohnisku nákazy, prehľad o klasifikácii infekčných chorôb z pohľadu epidemiológa a podrobnejšie sa venuje problematike črevných nákaz. Samostatná kapitola je venovaná modelovým situáciám, ktoré prispejú k pochopeniu danej problematiky a zvládnutiu obdobných situácií priamo v praxi.    

Učebné texty sú prioritne určené študentom bakalárskeho a magisterského štúdia odboru Verejné zdravotníctvo, ale určite si v ňom množstvo informácii nájdu aj študenti Všeobecného lekárstva a študenti ďalších bakalárskych a magisterských odborov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie