Nursing Care Clinical Procedures ll

978-80-8152-795-1

Tlačená publikácia

15,00 €
15,00 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Mária Zamboriová, Lucia Dimunová,Valéria Párová, Mária Sováriová Soósová, Gabriela Štefková
Rok vydania:2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:angličtina
Počet strán:322
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav ošetrovateľstva

Popis

Healthcare professionals are expected to provide quality, evidence-based health care with an emphasis
on patient safety. Nursing Care - Clinica/ Procedures II is a guidebook of practical procedures for
nurses and medical students and practitioners working in health care setting. This book reflects
changes in nursing, professional, and national guidelines. It should help you to achieve essential
knowledge, abilities and skills in area of vital signs monitoring, reduced mobility care, nutrition and
hydration care, medicine management, blood transfusion management, blood sampling,and care of elimination. To provide clear structure, each topic begins with brief introduction, continues with description of indications, contraindications and possible complications of procedure, necessary equipment and step-by-step procedure implementation supported by illustrations and additional information. 

Od zdravotníckych pracovníkov sa očakáva poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch s dôrazom na bezpečnosť pacientov. Ošetrovateľská starostlivosť - Klinické postupy ll je príručka praktických postupov pre sestry a študentov medicíny a lekárov pracujúcich v zdravotníckom prostredí. Táto učebnica odráža zmeny v ošetrovateľských, odborných a národných smerniciach.Učebnica má za cieľ pomôcť dosiahnuť základné vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti monitorovania vitálnych funkcií, starostlivosti o zníženú pohyblivosť, starostlivosti o výživu a
hydratáciu, manažment aplikácie liekov, manažment podávania transfúzie krvi, odberu krvi a
starostlivosti o elimináciu. Aby sa zabezpečila jasná štruktúra, každá téma sa začína krátkym úvodom, pokračuje opisom indikácií, kontraindikácií a možných komplikácií postupu, potrebného vybavenia a zavedenia postupu krok za krokom, podporeného ilustráciami a ďalšími informáciami. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie