Aktuálne požiadavky rozvoja profesie sestry

ONLINE

978-80-8152-697-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jana Raková • Mária Sováriová Soósová
Rok vydania:2018
Dostupné od:17.12.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov a príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:118
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav ošetrovateľstva

Popis

Profesiu sestry a rozvoj odboru ošetrovateľstva ovplyvňujú medzinárodné, celospoločenské, politické, sociálne a kultúrne podmienky. Výsledkom dlhodobého vývoja ošetrovateľstva je dnešná sieť univerzít a vysokých škôl, ktoré pripravujú kvalifikované sestry poskytujúce vysoko kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť. Zdravotnícki pracovníci sú pripravovaní tak, aby dokázali zvládnuť nové požiadavky, ktoré sú kladené dnešnou spoločnosťou ako aj trhom práce. Sestry sú v centre väčšiny zdravotníckych tímov a zohrávajú kľúčovú úlohu v podpore a ochrane zdravia a tiež pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v primárnej, sekundárnej a terciárnej sfére.

Podľa globálnej kampane Nursing Now prebiehajúcej v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier a Svetovou zdravotníckou organizáciou je potvrdený globálny nedostatok zdravotníckych pracovníkov, v dôsledku čoho bude v roku 2030 potrebných ďalších 9 miliónov sestier a pôrodných asistentiek. Myšlienka tejto kampane je podnetom pre diskusiu viacerých tém súvisiacich so zabezpečením zdravotnej starostlivosti riešených na politickej, rezortnej a inštitucionálnej úrovni.

Predkladaný vedecký zborník zahŕňa príspevky odborného a vedeckého charakteru domácich a zahraničných autorov (z Českej republiky, Poľska, Litvy), ktorí reflektujú na aktuálne požiadavky rozvoja profesie sestry. Ústrednou témou sú legislatívne zmeny týkajúce sa sesterskej profesie na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte. Prepojenie medzi teóriou a praxou zahŕňajú témy súvisice s komunitnou starostlivosťou, špecifikami ošetrovania pacientov a bezpečnosťou pacientov i zdravotníckych pracovníkov.

Tvorcovia zborníka – zostavovateľky, recenzentky a autori ponúkajú odbornej verejnosti, zdravotníckym pracovníkom z rôznych klinických disciplín, ale aj študentom odboru ošetrovateľstvo užitočné poznatky, rady a skúsenosti. Výber vedeckých prác je výsledkom vedecko-výskumnej činnosti sestier pôsobiacich na akademickej pôde a v ošetrovateľskej praxi.

Za autorský kolektív

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie