KRUH SPOLUPRÁCE: Úloha rodičov, poskytovateľov a školy v systéme starostlivosti ...

ONLINE

978-80-574-0279-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Daniela Husárová
Rok vydania:2023
Dostupné od:21.12.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:odborná publikácia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:62
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka:Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-21-0079 a z projektu Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV pod registračným číslom 1/0177/20.
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Úloha rodičov, poskytovateľov a školy v systéme starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami

Komplexných a ucelených informácií o fungovaní systému starostlivosti o dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami, najmä na Slovensku, je stále málo. Preto je hlavným cieľom tejto publikácie zhrnúť a prezentovať všetky doterajšie zistenia projektu Care4Youth nielen o systéme ako celku, ale aj o úlohe jednotlivých aktérov, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o týchto dospievajúcich, vrátane rodiny, odborníkov a školy. V jednotlivých kapitolách sa bližšie pozrieme na spoluprácu všetkých zainteresovaných strán, a z pohľadu poskytovateľov starostlivosti z rôznych typov inštitúcií sa budeme venovať bariéram a nedostatkom, ktoré ovplyvňujú poskytovanie adekvátnej a efektívnej pomoci, či návrhy na to, akým spôsobom by bolo možné identifikované nedostatky odstrániť.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie