Vybrané kapitoly z gerontológie a geriatrie. I.diel: Geriatrické syndrómy

ONLINE

978-80-574-0111-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Peter Olexa
Rok vydania:2022
Dostupné od:08.07.2022
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Počet strán:56
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Učebné texty „Vybrané kapitoly z gerontológie a geriatrie" sú určené pre štúdium študentov medicíny na Lekárskej fakulty UPJŠ v odbore Všeobecné lekárstvo v rámci výučby klinických špecializačných blokov v odbore Interná medicína - Geriatria .

Vo svojom úvode sa učebné texty venujú demografii z pohľadu starnutia populácie, vysvetľujú základné pojmy ako gerontológia, jej rozdelenie a následne sa zaoberajú aj úlohou a poslaním klinického odboru geriatria. Následne zrozumiteľne opisujú a vysvetľujú základné piliere geriatrickej medicíny, ktorými sú komplexné geriatrické vyšetrenie, základné geriatrické syndrómy, kam patrí krehkosť, malnutrícia, sarkopénia , kognitívne poruchy, a polyfarmácia . V závere sa venujú ageizmu, ktorý je tiež dôležitým javom v dnešnej klinickej medicíne.

MUDr. Peter Olexa, PhD.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie