Zdravé a aktívne starnutie účastníkov vzdelávania na univerzite tretieho veku a vysokoškolských študentov

ONLINE

978-80-574-0027-1

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Tatiana Kimáková • Štefan Tóth • Ivan Uher
Vedecký redaktorprof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Rok vydania:2021
Dostupné od:1.11.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:340
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav:Ústav verejného zdravotníctva a hygieny
Poznámka:Túto prácu podporila Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci projektu KEGA 005UPJŠ-4/2019

Popis

Vedecká monografia sa zaoberá aktívnym a zdravým starnutím, jeho základnými ukazovateľmi, involučnými zmenami, či vzťahmi medzi zdravým starnutím a životným štýlom. Osvojenie si zdravého životného štýlu a aktívna účasť na zdravotnej starostlivosti o samého seba sú dôležité prvky vo všetkých etapách nášho života, a teda aj pri zdravom starnutí. Popisujeme možnosti starších ľudí spomaľovať nepriaznivé zmeny spojené so starnutím aj pomocou vzdelávania a vzdelávacích aktivít rôzneho typu. Súčasťou vedeckej monografie je aj vlastný výskum zameraný na celkové zdravie a vybrané rizikové faktory životného štýlu, najmä konzumáciu rôznych skupín potravín, fajčenie, alkohol, pohybovú aktivitu a stresovú záťaž účastníkov vzdelávania na Univerzite tretieho veku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, slovenských a zahraničných vysokoškolských študentov na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedecká monografia je vhodná pre vedeckú komunitu, študentov medicínskych, a prírodovedných odborov, verejného zdravotníctva troch stupňov vysokoškolského štúdia.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie