Študentská vedecká konferencia X. Zborník príspevkov.

ONLINE

978-80-574-0101-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Mikuláš Jančura • Maroš Melichárek
Rok vydania:2022
Dostupné od:31.05.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:103
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra histórie
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Študentská vedecká konferencia je v rámci akreditovaných študijných programov Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ definovaná ako povinne voliteľný predmet. Po prvý krát bola na pôde katedry usporiadaná v roku 2011. Primárnym cieľom, tohto už tradičného podujatia, je prezentácia čiastkových výstupov študentského autorského výskumu, naviazaného predovšetkým na vybrané faktické časti či teoretické východiská bakalárskych a magisterských záverečných prác. Z toho vyplýva aj široké tematické spektrum vnútorného obsahu jednotlivých konferencií. Okrem udelenia kreditov za absolvovanie disponuje konferencia vo vzťahu k študentom celým radom pridaných hodnôt, ktorých sprostredkovanie možno chápať ako jej sekundárne ciele.

Študenti, ktorí sú na rôznych stupňoch ich študijného rastu, tak majú pri príprave svojich príspevkov možnosť intenzívnejšie spolupracovať so svojimi školiteľmi, v rámci konferencie prezentovať svoje poznatky pred širším auditóriom a v neposlednom rade, majú možnosť dostať spätnú väzbu od odbornej komisie tvorenej pedagógmi z Katedry histórie. Nemenej dôležité je tiež nadobudnutie schopností prezentovať „veľký“ text v limitovanom časovom úseku, vysporiadať sa s konštruktívnou kritikou a adekvátne na ňu reagovať či schopnosť adekvátne a pružne reagovať na otázky a podnety v otvorenej diskusii. Ako organizátori podujatia a zároveň vysokoškolskí pedagógovia považujeme za dôležité tieto schopnosti a kompetencie u študentov rozvíjať. Zároveň máme za to, že toto nadobudnuté poznanie môžu študenti pozitívne využiť vo svojej budúcej praxi a to či už ako profesionálni historici, alebo ako učitelia dejepisu.

Od roku 2011 sa študentská vedecká konferencia teší relatívne čulému záujmu čo dokladuje každoročný priemerný počet 10 až 15 prednášajúcich. Svoje príspevky v rámci 10 ročnej tradície podujatia predniesli aj študenti, ktorí v súčasnosti pôsobia ako úspešní doktorandi, vysokoškolskí tvoriví zamestnanci, výskumníci a učitelia dejepisu. Spomenúť možno napr. mená ako Dominika Kleinová (KKD UP), Vavrinec Žeňuch (IH FF PU), Katarína Lukáčová (KH FF UPJŠ), Peter Pavonič, Zuzana Janíková (KH FF UPJŠ), Oliver Zajac (HÚ SAV), Michal Mako (FF MUNI) či Miroslava Gallová a Patrícia Fogelová (SvÚ CSPV SAV v Košiciach).

Na tomto základe sme ako organizátori považovali za prínosné, aby sme „okrúhly“ ročník študentskej vedeckej konferencie kvalitatívne posunuli vyššie a dali možnosť študentom svoje príspevky publikovať. V rámci predkladaného zborníka je publikovaných 7 textov, z toho 4 z bakalárskeho a 3 z magisterského stupňa štúdia. Príspevky postihujú širšie spektrum, prevažne kultúrno-historických tém v časovom horizonte od raného stredoveku až po druhú polovicu 20. storočia, čo dokladá zároveň aj širokú paletu spracovávaných tém záverečných prác na katedre. V rámci bloku venovanému starším dejinám sú obsiahnuté príspevky od Kataríny Jurčovej, ktorá priblížila problematiku Ostrogótskych kráľov, Bc. Kristíny Laškotyovej s príklonom ku kultúrnohistorickej rovine románu Tristan a Izolda, Estery Pracuovej, ktorá sa venovala sonde do problematiky hrdelných trestov v stredoveku a rannom novoveku a Bc. Márie Rebičovej, ktorá priblížila problematiku kráľovských sobášov v Uhorsku počas neskorého stredoveku. Blok novších dejín zastupujú príspevky Bc. Samuela Filipa venované fenoménu vojnovej fotografie, Bc. Heleny Kuncovej, ktorá priblížila aplikáciu moderných marketingových postupov v automobilovej reklame medzivojnového obdobia a Bc. Moniky Tresovej, ktorá priblížila osobnosť Rudolfa Fibyho a jeho pôsobenie v kontexte samizdatovej činnosti v 80. rokoch 20. storočia.

Ako organizátori podujatia máme ambíciu, aby sa z publikovania zborníka stala rovnaká tradícia, ako sa stala zo samotnej študentskej vedeckej konferencie, pretože to považujeme vo vzťahu k práci s našimi študentmi za zmysluplné. V neposlednom rade je potrebné vysloviť poďakovanie nášmu kolegovi a priateľovi Mgr. Henrichovi Hrehorovi, PhD., ktorý bol od roku 2011 dlhodobo hlavným organizátorom a „duchovným otcom“ celého podujatia. Vďaka patrí aj vedúcemu katedry za každoročnú podporu a kolegom, ktorí sa ujali recenzovania príspevkov v rámci predkladaného zborníka.

Mikuláš Jančura

Maroš Melichárek

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie