Poznanie, spoločnosť, dejiny. Stretnutie mladých historikov XI.

ONLINE

978-80-574-0087-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Miriama Filčáková
Rok vydania:2022
Dostupné od:18.03.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:164
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra histórie
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Zborník príspevkov z 11. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú organizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spolu so Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV v dňoch 19. – 20. októbra 2021

V súčasnosti sú tieto dejiny často prezentované ako rozšírenie dejín vedy. História poznania nielen rozširuje hranice dejín vedy, ale skúma hranice medzi rôznymi formami poznania a nepoznania. Rovnako ako sa štúdie historickej pamäti rozšírili a doplnili svoj záujem o výskum zabúdania, dejiny vedomosti zahŕňajú štúdie nevedomosti. Upriamujú pozornosť na zmenu, ktorá prebehla v posledných desaťročiach: od sakralizácie vedy a úcty k odborným znalostiam,  po vypovedanie vedy a neustále spochybňovanie odborných znalostí, na ktoré musí história znalostí rovnako reagovať. Poznatky ako produkt, tvoria základ ľudských interakcií a majú aj svoju minulosť. Aký bol význam vedomostí a poznania v rôznych historických obdobiach? Ako štátna moc ovplyvňovala rozvoj poznania a vedomostí? Čo možno v určitej historickej epoche alebo kultúre považovať za poznanie? Napokon, existuje nejaká ľudská činnosť, ktorú nemožno považovať za poznanie? V súčasnosti možno v oblasti dejín poznania pozorovať veľký rozmach výskumu, publikačnej činnosti, ako aj vznik nových inštitúcií. Príspevkom rozširujúcim spôsob nazerania na minulosť vedomostí a poznania bude venovaný v poradí jedenásty ročník doktorandskej konferencie–Stretnutie mladých historikov XI. organizovaný Katedrou histórieFFUPJŠvspoluprácisoSlovenskouhistorickouspoločnosťoupriSAV.Cieľom konferencie, určenej slovenským a zahraničným doktorandom, je poskytnúť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov vedeckého výskumu, odbornú diskusiu, nadviazanie kontaktov, rozvíjanie spolupráce a vzájomnú výmenu skúseností širšej historickej komunity. Východiskom konferencie je recenzovaný zborník, ktorý pozostáva z publikačných výstupov aktívnych účastníkov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie