Vybrané kapitoly z epistemológie (v kontexte postmetafyzického myslenia)

ONLINE

978-80-8152-954-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Štefan Jusko
Rok vydania:2020
Dostupné od:31.12.2020
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:91
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra filozofie a dejín filozofie
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Vybrané kapitoly z epistemológie sú dielom viacročnej bádateľskej práce autora a tiež istým zúročením požiadaviek z pedagogickej praxe tohto predmetu. Kapitoly v tejto syntetizujúcej podobe publikované ešte neboli a som presvedčený, že práve v tejto podobe môžu nadobudnúť vyššiu hodnotu a väčší reálny dosah na našich študentov filozofie.

Jednotlivé kapitoly sú zamerané na problém poznania v súčasnosti, predovšetkým na problém kritiky metafyziky a na otázky kreovania postmetafyzického myslenia. Nie je žiadnou náhodou, že spoločným menovateľom predložených textov je F. Nietzsche, filozof, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil a naďalej ovplyvňuje terajšie filozofické diskusie a myšlienkové pohyby.

Kapitoly sú písané tak, aby viedli našich študentov či iných čitateľov k premýšľaniu, teda ku kritickému mysleniu, k osobnému rastu a k odbornej samostatnosti.

Do akej miery sa mi podarilo moje zámery a ciele naplniť, to nechávam na čitateľovi.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie