Občianstvo v kontexte etiky starostlivosti

ONLINE

978-80-574-0216-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Adriana Jesenková
Rok vydania:2022
Dostupné od:31.12.2022
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:84
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Poznámka:Publikácia vychádza ako výstup grantového projektu KEGA č. 014UPJŠ-4/2020 Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov
DOI:https://doi.org/10.33542/OKE-0216-9
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Učebnica Občianstvo v kontexte etiky starostlivosti sa snaží predstaviť študentkám a študentom humanitných a spoločenskovedných odborov aktuálne otázky občianstva z perspektívy špecifickej morálno-filozofickej teórie, a to feministickej morálnej filozofie, konkrétne feministickej etiky starostlivosti. Tradične je totiž téma  občianstva a otázky s ňou späté vnímaná a skúmaná ako téma politického myslenia a politickej teórie. O občianstve uvažujeme dominantne ako o politickej kategórii, ktorá má byť predmetom skúmania najmä politických vied, prípadne spoločenskovedných disciplín. Minulosť aj aktuálna súčasnosť nás vyzývajú premýšľať o občianstve v súvislosti s ľudskosťou a spolupatričnosťou, a teda z morálnej perspektívy. Chápať občianstvo len ako politickú kategóriu a politickú inštitúciu je nedostatočné. Konceptuálne oddelenie politiky od morálky a etiky má za dôsledok, že máme ťažkosti s pochopením občianstva ako morálne relevantnej kategórie a ako etickej hodnoty. To nám následne bráni dôsledne kriticky analyzovať predpoklady, ktoré stoja v základoch nášho chápania občianstva, a napokon, aj identifikovať príčiny a faktory, ktoré prispievajú k zlyhávaniu občianskej spoločnosti, nedostatkom a deficitom v uplatňovaní občianstva ako vízie postavenej na slobode, rovnosti a solidarite. Aby sme teda dokázali brať morálku a jej argumenty vážne, potrebujeme o oboch premýšľať kontextuálne ako o vzájomne prepojených oblastiach života. Uvedená učebnica sa snaží priniesť alternatívny pohľad na občianstvo, ktorý sa opiera o feministickú kritiku kľúčových kategórií a pojmov spojených s občianstvom, ako sú sloboda, autonómia, rovnosť, univerzálne práva, demokracia, spravodlivosť alebo solidarita. Súčasná feministická etika starostlivosti predstavuje jeden z inšpiratívnych spôsobov, ako otázky politiky, moci a morálky chápať ako vzájomne sa podmieňujúce a prepletené. Učebnica tak objasňuje hodnoty späté s demokratickým občianstvom,  a zároveň potenciál feministickej etiky starostlivosti ako analytického, evaluačno-kritického a aplikačného nástroja pre porozumenie a skúmanie pojmu občianstva a praxe občianstva ako starostlivej praxe a praxe starostlivosti o dobrý život v občianskej spoločnosti.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie