Pracovnoprávne elementy výkonu (závislej) práce. Kritika a deformácia práva.

ONLINE

978-80-8152-310-6

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Jana Žuľová
Rok vydania:2015
Dostupné od:15.09.2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:167
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Poznámka:Zborník vedeckých prác bol vydaný ako výsledok riešenia výskumného projektu VEGA č. 1/0805/13: „Optimalizácia usporiadania modelu pracovných vzťahov na trhu práce v Slovenskej republike.“

Popis

Zborník vedeckých prác

Ústava Slovenskej republiky garantuje v článku 35 právo každého na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. Každý má právo slobodne sa rozhodnúť, či si prostriedky na živobytie zabezpečí prácou ako samostatne zárobkovo činná osoba so všetkými dôsledkami a rizikami z toho vyplývajúcimi, alebo ako zamestnanec v pracovnoprávnych vzťahoch výkonom závislej práce. Mantinely a pravidlá výkonu uvedených práv sú regulované predovšetkým predpismi pracovného, obchodného aj daňového práva, s korpusom práv a povinností patriacich osobitne podnikateľom a osobitne zamestnancom. Neustály tlak konkurencie i dôsledky ekonomickej krízy privádzajú zamestnávateľov k hľadaniu cestičiek ako od vykonávateľov práce dosiahnuť čo najviac, za optimalizácie čo najnižších poistných, administratívnych i daňových nákladov. Pracovné pomery so zamestnancami sú ukončované a pod tlakom straty prostriedkov na živobytie sa „dobrovoľne“ menia na vzťahy obchodnoprávne. Nielen táto, ale aj ďalšie deformácie trhu práce konfrontujú subjekty práva na prácu s neférovými praktikami zamestnávateľov, čím minimalizujú možnosť realizácie slobody pri uplatňovaní tohto základného práva.

Riešením malo byť legislatívne zakotvenie definície závislej práce zákonom č. 348/2007 Z. z., ktorým sa novelizoval Zákonník práce. Či sa fenoménu „nútených živností“ a ďalších foriem zastretých pracovnoprávnych vzťahov podarilo vývojom definície závislej práce zabrániť, je základnou výskumnou otázkou viacerých vedeckých príspevkov v predkladanom zborníku vedeckých prác. Ambíciou autorského kolektívu je snaha o identifikáciu negatívnych javov trhu práce v korelácii s nedokonalosťami a medzerami pracovnoprávnej úpravy, ktoré spôsobujú jeho neželané deformácie. Ich dôsledné skúmanie v teoreticko-právnej rovine vyústi do výsledkov a návrhov de lege ferenda, ktoré sú súčasne riešeniami grantového projektu Vega č. 1/0805/13 „Optimalizácia usporiadania modelu pracovných vzťahov na trhu práce v Slovenskej republike“.

Zostavovateľka

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie