Diverzné a inkluzívne pracoviská - legislatívne východiská

ONLINE

978-80-574-0245-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Jana Žuľová - Denisa Rudžiková
Rok vydania:2023
Dostupné od:15.11.2023
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:42
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Poznámka:Zborník vznikol ako výstup z projektu VEGA 1/0291/23 - Legislatívne výzvy pre pracovné právo pri tvorbe diverzných a inkluzívnych pracovísk aprojektu APVV-16-0002 – Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca.
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

V prostredí slovenských zamestnávateľov sa dostáva do popredia aktívny prístup k diverzite a inklúzii na pracoviskách. Cielené programy diverzity a inklúzie pomáhajú zatraktívniť zamestnávateľov na trhu práce a prilákať viac záujemcov o zamestnanie. Proaktívne sa vytvárajú lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov s povinnosťami k rodine (vo väčšine prípadov stále vo vzťahu k matkám), zamestnávajú sa aj skupiny ľudí, ktoré doteraz stáli na okraji záujmu (starší, zdravotne znevýhodnení, LGBT skupiny, menšiny, absolventi stredných a vysokých škôl).  

Na načrtnuté skutočnosti reaguje predložený zborník abstraktov, ktorý je zoskupením východiskových motívov a záverov príspevkov prezentovaných na vedeckej konferencii Diverzné a inkluzívne pracoviská - legislatívne východiská organizovanej katedrou pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika, ktorá sa uskutočnila dňa 29. septembra 2023 hybridnou formou. Autori svojimi abstraktami poukazujú na paletu problematických oblastí, ktoré sú nielen odrazom akademických úvah, ale aj tých právnych otázok, s ktorými sa je v bežnej právnej praxi treba vysporiadať. Cieľom je využitím analýzy a explikácie vymedziť existujúce pracovnoprávne opatrenia/nástroje použiteľné na implementáciu diverzity a inklúzie na pracovisku podľa súčasného slovenského právneho rámca a právneho rámca EÚ a zdôrazniť tak východiskový stav akejkoľvek snahy o budovanie diverzity a implementácie inklúzie na pracovisku.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie