Zamestnanec v digitálnom prostredí

ONLINE

978-80-574-0068-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Monika Minčičová • Marcel Dolobáč • Jana Žuľová
Rok vydania:2021
Dostupné od:13.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:214
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pracovného práva a sociálneho zabezpečenia
Poznámka:Financovanie z projektu VEGA 1/0790/20 Ochrana zamestnanca v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 – východiská, možnosti a riziká.
Licencia:Creative Commons BY NC (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne)

Popis

Zborník príspevkov je výstupom medzinárodnej vedeckej konferencie „Zamestnanec v digitálnom prostredí“, ktorá bola usporiadaná v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 1/0790/20 Ochrana zamestnanca v kontexte priemyselnej revolúcie 5.0 – východiská, možnosti a riziká. Online vedecká konferencia sa uskutočnila dňa 5. novembra 2021 pod gesciou Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Zborník zahŕňa obsahovo rozmanité vedecké príspevky upriamené na skúmanie aktuálnych otázok vyvolaných digitálnou transformáciou spoločnosti. Autori vo svojich príspevkoch reagujú na čiastkové právne problémy pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v teoreticko-právnej a aplikačnej rovine a zamýšľajú sa nad dôsledkami prebiehajúcich javov pre pracovný trh a pracovnoprávnu legislatívu.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie