Telesné zaťaženie detí v materskej škole

ONLINE

978-80-8152-558-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:prof. PaedDr. Ján Junger, PhD. • Mgr. Andrea Palanská PhD.
Rok vydania:2017
Dostupné od:november 2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:133
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu
Poznámka:Monografia je súčasťou výstupov výskumnej úlohy VEGA 1/0237/13 „Telesný, motorický a funkčný rozvoj detí predškolského veku v reflexii Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0“

Popis

V období predškolského veku dochádza k najvýraznejším vývinovým zmenám v priebehu celej ontogenézy. Toto obdobie je jedným z najdôležitejších pre tvorbu celoživotných návykov a základných pohybových zručností. Materská škola je inštitúcia, ktorá by mala zabezpečovať telesnú výchovu pre deti predškolského veku na odbornej úrovni, avšak v jej primárnom dokumente je pohybová aktivita spomenutá len v jednom zo siedmych cieľov predprimárneho vzdelávania. Tieto fakty a súčasné výskumy naznačujúce nedostatočný objem a intenzitu pohybovej aktivity počas pobytu detí v materskej škole sa stali námetom nášho výskumu. Cieľom našej práce bolo na základe teoretického rozboru a vlastného výskumu rozšíriť poznatky o telesnom zaťažení detí predškolského veku v materských školách v kontexte obsahu Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a porovnať ich s výsledkami výskumov realizovaných v minulosti. Pomocou meracieho prístroja Polar Team 2 sme zisťovali telesné zaťaženie a pozorovaním sme zaznamenávali pohybovú aktivitu 229 detí náhodne vybraných 12 materských škôl. Monitorovaním detí sme zistili, že priemerný objem dennej pohybovej aktivity počas monitorovaných týždňov bol 72,7 minút. Z nameraných údajov ďalej vyplýva, že až 63,2 % pohybovej aktivity bolo vykonávané s nízkou intenzitou zaťaženia, keďže deti trávia v stimulujúcich záťažových zónach len približne 27 minút denne. Počas organizačnej formy pobyt vonku – voľná hra dosahovali deti najvyššie hodnoty srdcovej frekvencie. Z výsledkov konštatujeme, že deti predškolské veku počas sledovaného obdobia nedosiahli zdravotné odporúčania pohybovej aktivity. Závery výskumu poukazujú na klesajúci trend objemu pohybovej aktivity v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami kedy pre MŠ platil Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách. Výsledky rovnako naznačujú, že  nízke telesné zaťaženie je v materských školách zapríčinené najmä postavením telesnej výchovy v ŠVP ISCED 0. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie