Životný štýl a zdravotný stav vysokoškoláčok v reflexii ich športovej aktivity

ONLINE

978-80-8152-684-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Alena Buková
Vedecký redaktorJán Junger
Rok vydania:2018
Dostupné od:23.11.2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:158
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Cieľom práce je na základe prierezového výskumu rozšíriť poznatky o vybraných faktoroch životného štýlu a subjektívnych zdravotných problémoch začínajúcich vysokoškoláčok dvoch najväčších univerzít východného Slovenska v reflexii ich športovej aktivity. Analýze vzťahu sme podrobili otázky týkajúce sa ich stravovacích návykov, kvantity i kvality spánku, vybraných rizikových faktorov správania – alkoholu a fajčenia a  subjektívne udávaného zdravotného stavu. Za smerodajnú bola považovaná týždenná frekvencia ich športovej aktivity s cieľom akcentovať význam a dôležitosť pravidelného vykonávania pohybových aktivít vo vzťahu k vybraným faktorom ich životného štýlu a zdravotnému stavu. Súbor prierezového výskumu tvorilo 1055 vysokoškolských študentiek prvého ročníka. Výskum bol súčasťou grantovej úlohy VEGA č. 1/1343/12 „Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová prevencia“. Na zber empirických údajov bol použitý dotazník zostavený pre potreby predmetného projektu VEGA. V štúdii sme použili otázky týkajúce sa športovej aktivity, zdravotného stavu a vybraných aspektov životného štýlu respondentiek. Výsledky výskumu hodnotia vzťah medzi sledovanými premennými a športovou aktivitou. Pozitívny vzťah so športovou aktivitou sa potvrdil pri dennej frekvencii jedál, rozdelení celkového množstva stravy počas dňa a zastúpením raňajok v dennom režime. Negatívny vzťah sa preukázal medzi vyššou frekvenciou športovej aktivity a únavou ráno po zobudení.

Napriek tomu, že sa nepotvrdil relevantný vzťah u všetkých premenných, je dôležité naďalej sledovať a analyzovať viaceré faktory životného štýlu vysokoškoláčok, a to predovšetkým v prvom roku štúdia. V tomto veku ide o konečnú fázu formálneho vzdelávania, ktorá umožňuje formovanie zdravých návykov. Možná intervencia počas štúdia sa týka aj ovplyvňovania zdravia vysokoškolákov, zdravého životného štýlu a prevencie mnohých zdravotných problémov v neskoršom období života.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie