Vybrané kapitoly z dejín telesnej kultúry a športu

ONLINE

978-80-8152-025-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Milena Švedová • Ivan Uher
Rok vydania:2013
Dostupné od:17.09.2013
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:80
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Predkladaný učebný text podáva ucelený pohľad na vznik a rozvoj pohybovej kultúry, na telesnú výchovu a šport u nás i vo svete. Svojím obsahom je zameraný na osvojenie si základných pojmov a problematiky dejín telesnej kultúry. Učebný text je určený hlavne študentom športových disciplín denného a externého štúdia, ako i laickej verejnosti prejavujúcej záujem o historický vývin telesnej kultúry u nás i vo svete. Podľa Sýkoru (1992) tvorí telesná kultúra súčasť kultúry spoločnosti a osobnosti od vzniku ľudstva, kam patria všetky spôsoby a výsledky pretrvávajúcej činnosti človeka, so zameraním na neho samotného, na formovanie jeho telesných a pohybových vlastností a schopností.
Prvá kapitola je zameraná na rozbor historickými prameňmi a jej druhmi ako aj metódami zisťovania faktov. V ďalších kapitolách predkladáme chronologizáciu vývoja jednotlivých historických období od najstarších čias existencie ľudstva po súčasnosť s akcentom na telesnú kultúru. V poslednej kapitole charakterizujeme telesnú kultúru v samostatne ére Slovenska.

Autori

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie