Determinanty kvality života seniorov

ONLINE

978-80-8152-136-2

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ivan Uher
Rok vydania:2014
Dostupné od:13.05.2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:133
Ústav:Ústav telesnej výchovy a športu

Popis

Starnutie populácie je proces typický pre krajiny Európskej únie. Otázky starnutia a postavenia seniorov v spoločnosti sa stávajú trvale aktuálnymi v rovine ekonomickej, psychologickej, etickej, kultúrnej, zdravotno-sociálnej, ale aj filozofickej. Ide tu o potrebu cieľavedome podporovať zdravie, ale aj zabezpečiť choré a závislé osoby, o potrebu zlepšiť ich zdravotný stav a možnosti fungovania v spoločnosti, o ponúknutie prozdravotných programov a o snahu predĺžiť ich aktívny vek.
Aktívny prístup k zdraviu, zdravotná kultúra a kompetencia sa v súčasnosti stávajú nielen celospoločenskou povinnosťou, ale predovšetkým povinnosťou individuálnou. V zmysle celospoločenskom ide o relevantné a erudované vytváranie podmienok pre optimálne pôsobenie determinantov zdravia a zdravého životného štýlu, v individuálnom zmysle o formovanie, stabilizáciu a následnú interiorizáciu zásad zdravého životného štýlu tak, aby reflektovali potenciál, skúsenosti, vek a možnosti jednotlivca. Platí, že určujúca pozícia individuálnej zodpovednosti a osobného správania primárne definuje potrebu cieľavedomej a intencionálnej podpory zdravia. Osobitne to platí u ľudí vo vyšších vekových kategóriách, kde pôsobí komplex intervenujúcich premenných, ktoré môžu významne podporiť alebo limitovať kvalitu života. V súčasnosti u seniorov narastá význam subjektívneho hodnotenia zdravia. Kvalita života sa dokonca považuje za vhodnejší indikátor zdravia ako morbidita a mortalita (Payne et al., 2005). Kvalita života seniorov teda závisí od rôznych faktorov, ako sú napr. fyzické zdravie, miera nezamestnanosti, psychické fungovanie v poznávaní, adaptácii a zvládaní od prevládajúceho emocionálneho prežívania, od prijímanej i poskytovanej psychickej opory, ako aj spirituality (Šímová, 2004, s.128). Adresnosť prozdravotných intervenčných opatrení tak môže a má signifikantne podporiť štruktúru a obsah životného štýlu seniorov, a tým aj kvalitu ich života.
Predložená vedecká monografia vznikla s cieľom integrovať širší kontext poznatkov, prístupov, odporúčaní s dôrazom na vybrané okruhy prozdravotného pôsobenia. Ide v nej o doloženie a zvýraznenie postavenia atribútov kvality života s dôrazom na cieľavedomé pohybové aktivity, o vysvetlenie a zdôvodnenie nezastupiteľnosti individuálneho „nastavenia,“ ktoré v rozhodujúcej miere determinuje proces celoživotnej starostlivosti a rešpektovania hodnoty zdravia, a tým kvality života.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie