Psychológia rodičovskej kontroly v dospievaní

ONLINE

978-80-8152-736-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Mária Bačíková
Rok vydania:2019
Dostupné od:01.06.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:156
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
Poznámka:Práca bola podporená Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva VEGA 1/0623/17 a Agentúrou pre vedu a výskum APVV-15-0662.

Popis

Hlavným cieľom predkladanej monografie je prezentovať slovenskému čitateľovi súčasný stav poznania v oblasti psychológie rodičovskej kontroly a jej dôsledkoch pre mnohé aspekty vývinu dospievajú- ceho a zároveň prezentovať výsledky výskumu realizovaného na reprezentatívnej vzorke slovenských dospievajúcich v období skorej adolescencie. Problematika rodičovskej kontroly je v slovenskom kontexte spracovávaná len okrajovo ako súčasť výskumu výchovných štýlov. Bližšia analýza jej foriem a dôsledkov v slovenskom prostredí chýba.

Monografia je členená do deviatich kapitol. Prvých sedem kapitol je teoretického charakteru. V úvodnej kapitole sa zameriame na niektoré špecifiká vzťahu adolescent-rodič a popíšeme, k akým zmenám v tomto vzťahu v období dospievania dochádza. V druhej kapitole prezentujeme konštrukt rodičovskej kontroly a ukotvíme ho v niekoľkých sociálno-osobnostných teóriách a v kontexte problematiky všeobecných výchovných štýlov. Tretia kapitola je zameraná na dve základné formy kontroly: behaviorálnu a psychologickú a ich vzájomné prelínanie. V štvrtej kapitole definujeme pojem štruktúra ako jedna z foriem rodičovskej kontroly. Piata kapitola zhŕňa aktuálne poznatky o rodových rozdieloch v uplatňovaní rodičovskej kontroly. V šiestej kapitole sú prezentované faktory súvisiace s uplatňovaním kontroly - faktory na strane dieťaťa, na strane rodiča a kontextuálne faktory. V záverečnej, siedmej kapitole teoretickej časti diskutujeme problematiku existencie diskrepancií v percipovaní kontroly medzi dospievajúcimi a ich rodičmi.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie