Rozhodovanie a proces dosahovania cieľov

ONLINE

978-80-574-0063-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Jozef Bavoľár • Ladislav Lovaš • Simona Ďurbisová
Rok vydania:2021
Dostupné od:13.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:96
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie
Poznámka:Publikácia je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0748/19 „Charakteristiky rozhodovania a kríza v procese dosahovania cieľov“
Licencia:Creative Commons BY (Uveďte autora)

Popis

Proces dosahovania cieľov patrí k tým, ktorým je v psychológii klasicky venovaná veľká pozornosť. Tá je smerovaná nielen od výskumníčok a výskumníkov zameraných na motiváciu, s ktorou sa proces dosahovania cieľov klasicky spája, ale aj zo širokého spektra iných oblastí (napr. emócie, osobnosť). Jedným z aspektov na cieľ zameraného správania, ktorému však bola venovaná minimálna, dá sa dokonca povedať že až žiadna pozornosť, je rozhodovanie. Je to až zarážajúce pri uvedomení si faktu, že rôzne aspekty rozhodovania sa prejavujú v celom procese dosahovania cieľov - od posudzovania rôznych aspektov viacerých alternatívnych cieľov cez výber medzi nimi, rozhodnutie o zapojení zdrojov (úsilie, čas, financie, vzťahy...), priebežné monitorovanie progresu až po zhodnotenie výsledku a jeho vplyv na budúce cieľové správanie. Ešte viac prekvapujúce je to z toho pohľadu, že s rozhodnutím priamo pracuje aj jedna z dominantných teórií vysvetľujúcich cieľovo zamerané správanie - teória mentálneho nastavenia akčných fáz (mindset theory of action phases; Gollwitzer 1999, 2012). Tá ako prvé dve fázy tohto správania vyčleňuje fázy predrozhodovaciu a porozhodovaciu, oddelené práve rozhodnutím o tom, čo bude cieľom, o ktorý sa budeme snažiť. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie