Procesy a determinanty krízy v dosahovaní cieľa

ONLINE

978-80-574-0060-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Radka Čopková • Bibiána Kováčová Holevová
Rok vydania:2021
Dostupné od:13.12.2021
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:116
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra psychológie
Poznámka:Publikácia je súčasťou riešenia projektu VEGA MŠ SR 1/0748/19 „Charakteristiky rozhodovania a kríza v procese dosahovania cieľov“
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Motiváciou k tvorbe vedeckej monografie bola snaha ozrejmiť akademickej i laickej verejnosti kontext krízy v dosahovaní cieľa z hľadiska jej determinantov a procesuálnych súvislostí s ohľadom na špecifiká ako cieľa samotného, tak aj individuality jedinca, ktorý sa usiluje o dosiahnutie tohto cieľa.

V predloženom texte má čitateľ možnosť oboznámiť sa s esenciálnymi procesmi, ktoré stoja na pozadí správania orientovaného na cieľ. Zadefinované sú aj ciele samotné a to na spektre od základných charakteristík až po rozpracovanú problematiku problémov a prekážok, resp. krízy vyskytujúcej sa pri dosahovaní cieľa. Vzhľadom na to že kríza so sebou prináša otázku týkajúcu sa toho, čo sa bude v procese dosahovania cieľa diať ďalej, nemožno opomenúť vstup rozhodovacích procesov. V tomto kontexte sú diskutované nielen rozhodovacie štýly ako relatívne stabilné charakteristiky jedinca, ale aj efekt sebaoprávňovania ako výsledok snahy o udržanie pozitívneho sebaobrazu v situácii, ktorá nezodpovedá očakávanému spôsobu správania. V nádväznosti na výsledok rozhodnutia je rozpracovaná aj adaptívna zmena cieľa v zmysle výmeny cieľa alebo úplnej redukcie úsilia cieľ dosiahnuť. Prezentované sú štyri štúdie.

Cieľom prvej štúdie bolo preskúmanie vzťahov sebaoprávňovania s charakteristikami cieľa s dôrazom na krízu v dosahovaní cieľa. Druhá štúdia si kládla za cieľ preskúmanie miery prežívanej akčnej krízy pri dosahovaní cieľa vzhľadom na charakter prekážky, ktorá bráni dosiahnutiu cieľa. Tretia štúdia sa venovala experimentálnemu preskúmaniu vzťahov medzi sebaregulačnými kompenzačnými mechanizmami v podobe sebaoprávňovania a sebaočisťovania, krízou v dosahovaní cieľa a procesmi odpútania od cieľa a znovupripútania k cieľu ako dvoma možnými stratégiami postupu pri procese dosahovania cieľa pri výskyte prekážok. Štvrtá štúdia zisťovala či a ktoré determinanty týkajúce sa vnímania prekážok a cieľových charakteristík ako i individuálnych/osobnostných tendencii predikujú (súvisia s) prežívanie akčnej krízy pri dosahovaní problematického cieľa.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie