Sebareflexívny pedagogický denník

ONLINE

978-80-8152-591-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Renáta Orosová • Katarína Petríková • Lucia Diheneščíková
Rok vydania:2018
Dostupné od:február 2018
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:príručka, komentár
Jazyk publikácie:slovenčina, angličtina
Počet strán:60
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pedagogiky
Poznámka:Výstup grantového projektu VVGS-2016-323 „Inovácie metód rozvoja sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva v praktickej profesijnej príprave“.

Popis

Učiteľské povolanie patrí medzi najstaršie v dejinách ľudstva. Napriek všetkým pokusom o inovácie v školstve, zameraným na nahradenie učiteľa v rôznych moderných koncepciách vyučovania využívajúcich výdobytky rýchlo sa rozvíjajúcich informačno-komunikačných technológií, však učiteľ aj naďalej zohráva rozhodujúcu úlohu vo vyučovacom procese, nezaobíde sa bez neho žiadny riadený proces edukácie.
Byť učiteľom znamená prijať zodpovednosť za vzdelávanie mladej generácie, za jej prípravu pre život a budúce povolanie. Byť dobrým učiteľom znamená disponovať určitými charakteristikami v oblasti profesionalizmu, myslenia, očakávania a vodcovstva. Znamená to majstrovsky ovládať rôzne stratégie a metódy motivácie, vyučovania a učenia sa, byť odolný voči stresom a tlakom školského prostredia, aktívne a efektívne používať základné sociálno-komunikačné zručnosti, zaujímať sa o to, ako sa žiaci učia a pomáhať im zlepšovať sa, dokázať optimálne riešiť výchovné situácie a pedagogické problémy a pod. (Rovňanová, 2015).

Z uvedeného vyplýva, že učiteľ musí byť „majstrom“ svojej profesie, t. j. musí sa permanentne vzdelávať, neustále sa zdokonaľovať, tvorivo pracovať s obsahom vzdelania či neustále inovovať vyučovací proces.
S rôznymi formami inovácií sa stretávame už v začiatkoch učiteľskej profesie, v praktickej profesijnej príprave študentov učiteľstva, v ktorej sa najväčší dôraz kladie na rozvíjanie kompetencií odborno-predmetových a psychodidaktických, no minimálny na reflexiu vlastnej činnosti. Jednou z možností rozvoja sebareflexívnych kompetencií sa javia sebareflexívne techniky a metódy, ktoré je možné implementovať do praktickej profesijnej prípravy študentov v rámci modelových simulácií v podmienkach fakulty, ako aj v rámci pedagogickej praxe v školských podmienkach.

Na základe analýzy sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva, zistení názorov cvičných učiteľov a ich následných odporúčaní a vychádzajúc z kompetencií orientovaných na žiaka a kompetencií orientovaných na edukačný proces sme vytvorili protokol implementácie sebareflexívnych metód, t. j. sebareflexívny pedagogický denník, ktorý predstavuje inováciu metód rozvoja sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva v praktickej profesijnej príprave, konkrétne sebareflexívneho náčuvu, sebareflexívneho rozhovoru a sebareflexívneho pozorovania.

Sebareflexívny pedagogický denník je výstupom riešenia grantového projektu VVGS „Inovácie metód rozvoja sebareflexívnych kompetencií študentov učiteľstva v praktickej profesijnej príprave“. Predstavuje inovatívnu a kreatívnu odbornú textovú pomôcku nielen pre študentov učiteľstva, ale rovnako aj pre vysokoškolských pedagógov praktickej profesijnej prípravy a cvičných učiteľov zo základných a stredných škôl. Jeho anglická verzia ponúka možnosti využitia v rámci študijných pobytov študentov učiteľstva v zahraničí. Zároveň je prostriedkom transparentnosti a jednotnosti v praktickej profesijnej príprave študentov učiteľstva, a to so zreteľom na rozvoj sebareflexívnych kompetencií.

Autorky

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie