Sociálne determinanty zdravia školákov HBSC - Slovensko - 2021/2022

ONLINE

978-80-574-0214-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Andrea Madarasová Gecková - Daniela Husárová a kol.
Rok vydania:2023
Dostupné od:12.09.2023
Vydanie:1. vydanie
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:634
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Poznámka:Podporené Agentúrou na podporu vedy a výskumu, APVV-21-0079, Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV, zmluva 1/0177/20 a VEGA 1/0179/21, j programom Erasmus+Sport Collaborative Partnerships Call projekt č.622594-EPP-1-2020-1-SK-SPO-SCP.
DOI:https://doi.org/10.33542/SDZ-0214-5
Licencia:Creative Commons BY NC ND (Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte)

Popis

Národná správa o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní 11-, 13-, a 15-ročných školákov na základe prieskumu uskutočneného v roku 2021/2022 v rámci medzinárodného projektu „Health Behaviour in School-aged Children“ (HBSC)

Štúdia nám už niekoľko rokov poskytuje kľúčové poznatky k lepšiemu pochopeniu správania našich mladých ľudí v súvislosti so zdravím. Skúma množstvo tém súvisiacich so zdravím, ako je spánok, duševná pohoda, nutričné správanie či fyzická aktivita. Dôležitou oblasťou skúmania je aj škola a sociálne vzťahy v nej, rodina a rodinné zázemie, či vzťahy s rovesníkmi.

Zistenia prehlbujú porozumenie mechanizmom ovplyvňujúcim rozdiely a zmeny v zdraví a rizikovom správaní mladých ľudí a sú kľúčom k tvorbe efektívnych programov podpory zdravia a so zdravím súvisiaceho správania, vzdelávacích programov v tejto oblasti, k sledovaniu ich účinnosti, a to nielen na národnej, ale i na medzinárodnej úrovni. Zistené poznatky sú dôležité pre lepšie pochopenie potrieb školákov a prispôsobenie služieb a systémovej podpory tak, aby boli tieto potreby v čo najvyššej možnej miere zohľadňované v súčasnom rýchlo meniacom sa svete.

Štúdia nám môže napomôcť porozumieť vplyvom pandémie COVID-19 na kvalitu duševného i fyzického zdravia. Pandémia a s ňou súvisiace epidemiologické a hygienické opatrenia za účelom obmedzenia šírenia vírusu znamenali významné obmedzenia v každodennom živote ľudí vo všetkých vekových kategóriách – vrátane detí a adolescentov. Štandardný výchovno-vzdelávací proces, sociálny kontakt s rovesníkmi, krúžková činnosť a ďalšie záujmové aktivity v škole i mimo nej boli výrazne narušené, čo výrazne ovplyvnilo prežívanie školákov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie