Reflexia pedagogických možností vých. systémov vybraných detských a mládež. organizácií v edukačnom priestore SR

ONLINE

978-80-8152-243-7

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Ján Juščák, Milan Darák
Vedecký redaktorMartin Žilínek
Rok vydania:2015
Dostupné od:24.04.2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:monografia
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:139
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ

Popis

II.časť: Komparácia, klasifikácia a generalizácia spoločných prvkov činnosti

Cieľom monografie bolo analyzovať pedagogické možnosti výchovných systémov detských a mládežníckych organizácií s dôrazom na tie, ktoré sa zameriavajú na vekovú kategóriu detí do 15 rokov. Východiskom bol rozbor aktuálneho stavu teórie a praxe detskej a mládežníckej organizácie so snahou opísať prevládajúce trendy v jej vývine a činnosti. Táto publikácia úzko nadväzuje na predchádzajúcu monografiu (Juščák, J. – Darák, M.: 2015), kde sme spracovali podľa jednotnej metodiky a s využitím všeobecne akceptovanej pedagogickej terminológie zhromaždené dostupné materiály o výchovných systémoch vybraných (najreprezentatívnejších) detských a mládežníckych organizácií v SR. Nasledujúcou komparáciou získaných empirických dát o výchovných systémoch sme sa snažili dospieť k identifikácii ich podobných (rovnakých) i špecifických (odlišných) prvkov ako základu na stanovenie kategorizačných kritérií ich klasifikácie. Vyústením celej našej snahy bol pokus o charakteristiku detskej organizácie ako výchovnej inštitúcie s opisom jej charakteristických znakov, funkcií, cieľov, obsahu, zásad a metodiky výchovy.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie