Výchova a vzdelávanie 2014: Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej perspektíve

ONLINE

978-80-8152-166-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Ján Juščák • Renáta Orosová • Zuzana Nováková
Rok vydania:2014
Dostupné od:05. 11. 2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník abstraktov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:46
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pedagogiky • Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

Popis

Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie 5. - 6. február 2014

Zborník abstraktov je jedným z výstupov medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Výchova a vzdelávanie 2014: Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej perspektíve, ktorá sa uskutočnila 5. – 6. februára 2014 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Táto konferencia bola zameraná na problematiku vzdelávania a výchovy a kládla dôraz na súčasný stav a perspektívy edukačnej praxe, aktuálne aspekty pregraduálnej prípravy učiteľov, psychológiu zdravia v edukačnej praxi, ako aj pedagogické a psychologické aspekty výchovy v základných výchovných inštitúciách z pohľadu širokej pedagogickej verejnosti. Bola určená vedeckým pracovníkom, mladým vysokoškolským učiteľom, doktorandom, ako aj odborným a pedagogickým pracovníkom, s cieľom prezentovať trendy v edukácii a vyvolať diskusiu k aktuálnym otázkam prezentovaných oblastí výchovy a vzdelávania. 

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie