Začínajúci učiteľ a školská legislatíva I.

ONLINE

978-80-8152-490-5

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Zuzana Boberová
Rok vydania:2017
Dostupné od:28.2.2017
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:104
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pedagogiky

Popis

Cieľom predkladanej vysokoškolskej učebnice je poskytnúť predovšetkým ucelený a systematický prehľad o základných legislatívnych dokumentoch, ktoré sú späté s pedagogickým pôsobením a výchovno-vzdelávacou činnosťou učiteľov v školskej praxi. Vysokoškolská učebnica je v prvom rade určená študentom učiteľstva akademických predmetov, ale aj čerstvým absolventom učiteľského štúdia, ktorí sú v pozícii začínajúceho učiteľa.
Predkladaná publikácia je výnimočná tým, že sa nezameriava na konkrétne legislatívne dokumenty a ich popis, ale sprístupňuje význam a znenie viacerých legislatívnych dokumentov v kontexte kľúčových pojmov výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa a typických školských situácii. V publikácii neuvádzame plné znenie citovaných paragrafov zákonov, vyhlášok a rezortných usmernení ale len výňatky, ktoré sú v súlade so zameraním a potrebami učebnice. Takto chceme pomôcť študentom učiteľstva a začínajúcim učiteľom zorientovať sa v ich právach ale aj povinnostiach, ktoré definuje a vymedzuje školská legislatíva a najmä zorientovať sa v základných legislatívnych požiadavkách, ktoré sa kladú na každého učiteľa v školskej praxi, počnúc podieľaním sa na príprave školského vzdelávacieho programu, orientáciou sa v kvalifikačnom raste učiteľov, v hodnotení žiakov, v prístupe k žiakom so špeciálnymi potrebami, až po bežné školské situácie ako udelenie výchovného opatrenia, školský úraz, lyžiarsky výcvik alebo školská akcia. Vzhľadom na rozsah uvedených oblastí, sme jednotlivé témy rozdelili do dvoch publikácií podľa tematického zamerania.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie