Pregraduálna príprava učiteľov (Organizácia pedagogickej praxe na UPJŠ)

ONLINE

978-80-8152-460-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Renáta Orosová • Zuzana Boberová
Rok vydania:2016
Dostupné od:november 2016
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:142
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra pedagogiky

Popis

Vysokoškolská učebnica Pregraduálna príprava učiteľov – Organizácia pedagogickej praxe na UPJŠ reflektuje zmeny, ktoré nastali v pregraduálnej príprave študentov učiteľstva akademických predmetov v súvislosti s komplexnou akreditáciou v roku 2015. Je určená pre študentov II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijných programoch Učiteľstva akademických predmetov na Filozofickej fakulte a Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Cieľom vysokoškolskej učebnice je poskytnúť teoretické východiská a metodické usmernenia k organizácii všetkých typov pedagogickej praxe realizovanej v podmienkach UPJŠ.

Príprava na učiteľskú profesiu má teoretický a praktický charakter. Kým teoretická akademická príprava je zameraná na získavanie a rozvoj vedomostí, zručností a spôsobilostí v oblasti pedagogiky, psychológie a vo vedných odboroch vyučovacích predmetov, tak praktická profesijná príprava je orientovaná na prípravu na výkon samotného povolania, teda didaktický charakter vyučovacieho procesu. Značná časť praktickej prípravy na učiteľskú profesiu je realizovateľná v rámci predmetu pedagogická prax, ktorý má v podmienkach UPJŠ štyri podoby/stupne – Hospitačná náčuvová pedagogicko-psychologická prax, Výstupová priebežná prax, Výstupová súvislá prax I a Výstupová súvislá prax II.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie