Rodová rovnosť na univerzite – kontexty a perspektívy

ONLINE

978-80-8152-749-4

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Adriana Jesenková
Dostupné od:27.05.2019
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník vedeckých prác
Jazyk publikácie:slovenčina
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra aplikovanej etiky
Poznámka:Táto publikácia vznikla vďaka podpore Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci projektu VVGS-2018-749: Tvorba Plánu pre rodovú rovnosť na UPJŠ v Košiciach.

Popis

Téma rodovej rovnosti v univerzitnom a akademickom prostredí je v slovenskom kontexte stále vo veľmi ambivalentnej pozícii – často prehliadaná a marginalizovaná, inštrumentalizovaná a vnímaná ako cudzorodý prvok či formálna nevyhnutnosť, no snáď najčastejšie je vystavená mnohým nedorozumeniam a dezinterpretáciám. Zámerom predkladanej publikácie a jej autorského kolektívu je prispieť k formovaniu a kultivácii prostredia, v ktorom je možné vecne diskutovať o otázkach rodových vzťahov v akademickom prostredí, rozvíjať skúmanie z rodovej perspektívy, a najmä uskutočňovať politiku rodovej rovnosti ako jeden z nástrojov demokratizácie akademickej sféry a univerzity. Zborník vznikol v rámci realizácie projektu VVGS-2018-749 Tvorba Plánu pre rodovú rovnosť na UPJŠ v Košiciach a predstavuje rôzne kontexty a perspektívy, z ktorých možno o otázkach rodovej rovnosti na univerzite uvažovať. Jednotlivé autorky a autor sa vo svojich textoch sústreďujú na tému rodovej rovnosti z filozofického, filozoficko-právneho a právneho pohľadu. Záverečný text predstavuje zistenia kvalitatívneho skúmania, ktoré bolo súčasťou uvedeného projektu, ich interpretáciu a závery z perspektívy ďalšieho uskutočňovania politiky rodovej rovnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Publikáciu chápeme ako pozvanie k diskusii, kritickému premýšľaniu a skúmaniu, a tým k tvorbe univerzity, akou môžeme byť.

Adriana Jesenková

Recenzovaný zborník vedeckých prác je šírený pod licenciou Creative Commons 4,0 – Atribution CC BY-NC, ktorá umožňuje nekomerčné používanie diela za predpokladu uvedenia mien autorov.

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie