Orgány obchodných spoločností

ONLINE

978-80-8152-255-0

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovatelia:Kristián Csach • Dušan Rostáš
Rok vydania:2015
Dostupné od:30.06.2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:138
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Poznámka:Študentské sympózium bolo realizované v rámci riešenia projektu APVV-0809-12.

Popis

Zborník z II. študentského sympózia z práva obchodných spoločností

V novembri 2014 sa v univerzitnom účelovom zariadení v Danišovciach uskutočnil už druhý ročník študentského sympózia z obchodného práva, presnejšie z práva obchodných spoločností. Aj v tomto roku ostalo cieľom študentského sympózia vytvoriť väčší priestor formulovať vlastný pohľad na určitú aktuálnu právnu problematiku a prezentovať výsledky vlastnej práce.
Témou druhého sympózia boli orgány obchodných spoločností, čím sa aj toto sympózium tematicky priblížilo projektu APVV riešeného jednotlivými členmi Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva na našej Právnickej fakulte.
Strešná problematika umožnila zadať viaceré aktuálne témy a študenti tak mohli spracovať problémy, s ktorými sa pravdepodobne budú boriť aj v budúcej praxi. Zvolené témy nepatria medzi témy jednohlasne vnímané právnou doktrínou, resp. ustálenou judikatúrou. Práve naopak, zámerne boli zvolené témy, o ktorých niet mnoho tuzemských literárnych zdrojov. Na spracovanie jednotlivých tém tak nepostačovali bežné učebnicové či komentárové znalosti.
Zapojení členovia katedry, tak z radov učiteľov, ako aj doktorandov, pôsobili aj v tomto roku skôr ako kontaktné osoby, než ako konzultanti či vedúci prá-ce študentov. Primárnym účelom sympózii na fakulte je umožniť študentom prejavujúcim záujem o obchodné právo rozvinúť analytické či argumentačné schopnosti ale aj prejavenie osobnosti študenta. Chceme, aby poslucháči roz-víjali nielen odborné znalosti, ale aj osobné schopnosti, tzv. soft skills, umenie prezentovať vlastný názor a presvedčivo argumentovať.
Výsledky práce študentov môžete vidieť v tomto zborníku.
Nám ostáva dúfať, že aj iní poslucháči budú mať záujem prehĺbiť svoje po-znatky a prezentovať výsledky vlastnej práce na nasledujúcich sympóziách. Veríme, že školské kurikulum sa už nadlho podarilo rozšíriť o ďalšie fakulta-tívne podujatie.
Záverom ostáva aj v tento rok poďakovať Mgr. Dušanovi Rostášovi za veľký kus práce odvedenej pri záverečnej redakcii a typografických úpravách zborníka.

Usporiadatelia

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie