Slovenské a české obchodné právo v roku 2015: Vybrané problémy

Jozef Čorba (ed.)

 

ONLINE

978-80-8152-364-9

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Zostavovateľ:Jozef Čorba (ed.)
Rok vydania:2015
Dostupné od:1.12.2015
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:zborník príspevkov
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:242
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Právnická fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Poznámka:Publikácia je výsledkom riešenia projektu: APVV-0809-12: „Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva“

Popis

Zborník príspevkov z konferencie

V dňoch 11. a 12. júna 2015 zorganizovala Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach už v poradí 13. stretnutie katedier obchodného práva Právnických fakúlt univerzít Českej republiky a Slovenskej republiky, čo len dokumentuje, že myšlienka každoročného stretávania sa predstaviteľov katedier obchodného práva, ktorú incioval prof. Bejček z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity Brno, padla na úrodnú pôdu a verme, že takéto stretnutia budú pokračovať aj naďalej. Nielen pre zachovanie tradície ale hlavne pre osožnosť takýchto stretnutí a záujem ich účastníkov stretávať sa.

Tradičnou súčasťou týchto stretnutí, okrem výmeny poznatkov a informácií z realizácie pedagogického procesu a výmeny skúseností je aj vedecká konferencia zameraná na aktuálne otázky obchodného práva. Tohtoročná konferencia sa uskutočnila pod názvom Slovenské a české obchodné právo v roku 2015 – Vybrané problémy. Z jednotlivých katedier je do zborníka z konferencie zaradených celkom 17 príspevkov, ktoré sú rozdelené do troch problémových okruhov. Prvý okruh príspevkov tvoria príspevky tematicky zamerané na vybrané problémy právnej úpravy obchodných spoločností a jej praktickej realizácie. Do druhého okruhu sú zaradené príspevky orientované na oblasť rozhodcovského konania a na konkurzné právo. Do ostatného okruhu sú zaradené príspevky zamerané na výklad novelizovanej úpravy úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch a na problémy pri aplikácii tejto úpravy, na problematiku výkladu právnych úkonov úpravy obsiahnutej v novom českom Občianskom zákonníku. Súčasťou tejto časti je tiež informatívny príspevok o vývoji slovinského obchodného práva a jeho súčasnej podobe.

Ján Husár, Kristián Csach

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie