Návody na cvičenia z fyziológie rastlín

ONLINE

978-80-8152-233-8

E-publikácia


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autori:Miroslav Repčák • Martin Bačkor • Peter Paľove-Balang • Silvia Gajdošová
Rok vydania:2015
Dostupné od:11.02.2015
Vydanie:4. vydanie - prepracované
Typ dokumentu:vysokoškolský učebný text (skriptá)
Jazyk publikácie:slovenčina
Počet strán:85
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Katedra:Katedra botaniky
Ústav:Ústav biologických a ekologických vied

Popis

Zriadenie cvičebne fyziológie rastlín na Katedre botaniky PF UPJŠ v Košiciach v roku 1969 bolo spojené s menom Ing. Štefana Kocúrika, CSc. (1923 - 2006), ktorý spracoval aj prvé „Návody na cvičenia z fyziológie rastlín“ (Košice 1972, 1976). Od roku 1980 sa využívala príručka doc. RNDr. Karola Erdelského, CSc. a Ing. Fridricha Friča, DrSc. „Praktikum a analytické metódy vo fyziológii rastlín“ (Bratislava 1980).
Po zvýšení počtu študentov, sa v roku 1991 ukázalo aktuálnym vydať „Návody na cvičenia z fyziológie rastlín“ v záujme lepšej prípravy a efektívnej organizácie práce na cvičeniach. Doc. RNDr. A. Košturiak, CSc. svojimi podnetnými radami prispel k podstatnému rozšíreniu úvodnej časti návodov, za čo sú mu autori zaviazaní vďakou.
Pre štvrté vydanie sme inovovali a modernizovali niektoré úlohy a zohľadnili sme možnosti inovovanej praktikárne. Výber úloh sme prispôsobili aktuálnemu rozsahu cvičení jednotlivých predmetov fyziológie rastlín v bakalárskych a magisterských študijných programoch biológie a ekológie. Ide o predmety: Fyziológia rastlín, Metabolizmus rastlín, Minerálna výživa rastlín, Rast a vývin rastlín a Ekológia rastlín. Niektoré úlohy sú vhodné tiež pre stredoškolské pokusy. Výber tém ovplyvnila výskumná orientácia nášho pracoviska na sekundárny metabolizmus, ekofyziológiu a liečivé rastliny. V návodoch sa spravidla pridržiavame jednotiek SI sústavy, niekedy uvádzame iné zaužívané jednotky.
Štvrté prepracované vydanie „Návodov...“ pripravil nový autorský kolektív. Do tohto vydania prispeli úlohami spoluautori prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. (úlohy: 1.3.2, 1.3.4, 1.4.3, 1.4.4, 3.3, 3.5, 4.1.2), doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD. (úlohy: 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9, 1.3.10, 1.4.7, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 3.4), Mgr. Sylvia Gajdošová, PhD. (4.1.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6). Za cenné pripomienky autori ďakujú viacerým spolupracovníkom a najmä Mgr. Veronike Zelinovej PhD., oponentke 4. vydania.

Miroslav Repčák

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie