Všeobecné obchodné podmienky

pre predaj tovaru online prostredníctvom internetovej stránky unibook.upjs.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Univerzitná knižnica
  • Moyzesova 9
  • 040 01 Košice
  • tel. č.: +421 55 234 1626
  • e-mail: unibook@upjs.sk

 

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Verejnoprávnej inštitúcie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, so sídlom: Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO:  00397768, DIČ: 2021157050, IČ DPH:SK2021157050, zapísanej v registri Štatistického úradu SR (ďalej len predávajúci)  pri uzatváraní kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke unibook.upjs.sk (ďalej kúpna zmluva) medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej kupujúci).

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Občianskym zákonníkom č. 40/1964  Z.z. v znení neskorších predpisov. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku pri predaji tovaru a služieb mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

1.3 Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho.

1.4 Individuálne obchodné podmienky je možné dojednať v osobitnej obchodnej zmluve na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim a majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.

1.5 Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Všeobecné obchodné podmienky a kúpna zmluva sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.6 Znenie všeobecných obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať.

1.7 E-publikácia je kniha v elektronickej podobe, ktorá je doručená elektronicky kupujúcemu prostredníctvom internetu.

1.8 E-publikácie sú v ponuke v bežných formátoch (pdf).

1.9 E-publikáciu môže kupujúci čítať výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení (napr. počítači, notebooku, tablete, smartphone a elektronickej čítačke kníh).

1.10 E-publikácie sú chránené pred neoprávnenou reprodukciu, šírením a zásahom do textu.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe registrácie môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej užívateľský účet), z ktorého môže objednávať tovar .

2.2 Registrácia nie je povinná. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie t.j. bez vytvorenia svojho užívateľského účtu.

2.3 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Pri akejkoľvek zmene je kupujúci povinný údaje aktualizovať.

2.4 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.

2.5 V prípade, že si kupujúci bude chcieť zakúpiť od predávajúceho e-publikáciu registrácia (vytvorenie užívateľského účtu) je pre kupujúceho povinná.

2.6 V prípade ak si kupujúci objedná e-publikáciu bude mu sprístupnená v jeho užívateľskom účte po zaplatení poplatku za e-publikáciu, ktorú si kupujúci vybral z ponuky predávajúceho.

2.7 Po overení došlej platby, predávajúci sprístupní e-publikáciu kupujúcemu na čítanie do 48 hodín (po prijatí a overení platby na účte predávajúceho).

2.8 Platba za e-publikáciu je možná len bezhotovostne prostredníctvom platby na účet predávajúceho alebo cez internetbanking. Po prijatí  a overení platby na účte predávajúceho za e-publikáciu, kupujúci obdrží na svojej e-mailovej adrese informáciu, o dostupnosti e-publikácie na stiahnutie v jeho užívateľskom účte.

2.9 Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia e-publikácie cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení (ľubovoľné zariadenie, ktoré je schopné tieto formáty čítať) a softvéru.

2.10 Kupujúci si e-publikáciu prevezme po jej sprístupnení. Od momentu prevzatia  e-publikácie kupujúcim sa povinnosti predávajúceho považujú za naplnené.

2.11 Predávajúci poskytuje kupujúcemu právo uchovávať si nevyhnutný a primeraný počet    e-kópií danej e-publikácie, prezerať, používať a zobrazovať   e-publikáciu neobmedzený počet krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné a nekomerčné použitie.

2.12 Kupujúci má po registrácii prístup k svojmu užívateľskému účtu s knižnicou zakúpených e-publikácií.

2.13 Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie účtu tretím osobám.

2.14 Predávajúci môže zrušiť účet v prípade ak kupujúci:

a) nevyužíva svoj účet dlhšie ako 1 rok;

b) poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy či obchodných podmienok.

2.15 Kupujúci berie ne vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite. Menovite s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY NA DIAĽKU

3.1 Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru (vrátane ceny) ponúkaného predávajúcim. Ceny tovaru sú uvádzané s DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka a cena tohto tovaru platia počas ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Ponuka tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je nezáväzná a predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu na tento tovar.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch súvisiacich s balením a dodaním tovaru. Tieto náklady sú platné pre tovar doručovaný na území Slovenskej republiky.

3.3 Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní formulár, ktorý obsahuje informácie o: objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického košíka), spôsobe úhrady, kúpnej cene tovaru, údaje o adrese doručenia, informácie o nákladoch spojených s dodávkou tovaru (ďalej objednávka).

3.4 Kupujúcemu je pred odoslaním objednávky umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré vložil do objednávky, s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci kliknutím na tlačidlo „pokračovať“. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Po obdržaní objednávky ju predávajúci potvrdí elektronickou poštou na adresu, ktorú kupujúci uviedol na objednávke ( ďalej elektronická adresa kupujúceho).

3.5 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká potvrdením objednávky (akceptáciou), ktoré predávajúci zašle elektronickou poštou.

3.6. Kupujúci sa pred odoslaním objednávky oboznámi s Všeobecnými obchodnými podmienkami a vyjadrí s nimi súhlas zaškrtnutím príslušného políčka „Súhlas s obchodnými podmienkami“. 

3.7 Kupujúci musí pred odoslaním objednávky zaškrtnúť príslušné políčko „Súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov“, čím udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov pre interné účely predávajúceho a v prípade, ak kupujúci uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

3.8 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.9 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady s týmto vzniknuté (náklady na internetové pripojenie a telefonické hovory a pod.) si hradí kupujúci sám.

4. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke predávaného tovaru, v objednávke, ako aj v potvrdení prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Potvrdenie prijatia objednávky je zároveň prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa % sadzbu DPH a je stanovená v mene EUR.

4.2 Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho na miesto dodania, ktoré si kupujúci zvolil. Náklady na prepravu budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru na miesto dodania.

4.3 Cenu tovaru a náklady spojené s jeho dodaním, môže kupujúci uhradiť nasledovným spôsobom, a to v hotovosti na dobierku, v mieste určenom kupujúcim v objednávke.

4.4 Zároveň s cenou za tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dobierkou, balením a dodaním tovaru.

4.5 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci vo výške platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy, kupujúcemu daňový doklad (faktúru). Predávajúci je platcom DPH.

4.6 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom odovzdania finančnej hotovosti vo výške určenej v daňovom doklade (faktúre) kuriérovi alebo Slovenskej pošte.

4.7 V prípade nákupu e-publikácie predávajúci si neúčtuje poštovné náklady.

5.  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

5.1 Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho unibook@upjs.sk. Kupujúci doručí predávajúcemu aj FORMULÁR NA ODSTÚPENIE.

5.2 V zmysle §7 Odstúpenie od zmluvy Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

5.3 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, predávajúci má za to, že kupujúci vzal späť svoj návrh na odstúpenie od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný.

5.4 V lehote tridsiatich (30) dní od prevzatia vráteného tovaru podľa čl. 5.3 všeobecných obchodných podmienok je predávajúci oprávnený preskúmať vrátený tovar menovite za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný a čiastočne spotrebovaný.

5.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskoršie do štrnástich (14) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 5.4 obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.6 Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar ním vrátený bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá predávajúcemu vznikla. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7 Do okamihu potvrdenia objednávky (akceptácie) zo strany predávajúceho, môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtuje predávajúci žiadne penále ani iné poplatky.

5.8  V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy do okamihu expedície tovaru,  predávajúci si neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky.

5.9 V prípade ak došlo k prevzatiu tovaru a zaplateniu kúpnej ceny a následne došlo k odvolaniu objednávky zo strany kupujúceho postupuje predávajúci podľa čl. 5. odsek 1, 2, 3, 4, 5, 6  tejto zmluvy.

6.  PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1 Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar je najneskôr v lehote do 7 pracovných dní nasledujúcich po akceptácii objednávky. Z toho doba expedície trvá do 3 pracovných dní a doba dodania trvá do 4 pracovných dní. Prepravu zabezpečuje spoločnosť Slovenská pošta a cena za prepravu činí 5,50 € do hmotnosti tovaru 10 kg. Predávajúci kupujúceho upozorní prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky o zvýšenej cene za prepravu. V prípade tovaru zasielaného do Českej republiky bude cena za prepravu do hmotnosti tovaru 10 kg vo výške 13 €.  Cena za prepravu tovaru nadštandardnej hmotnosti a rozmeru bude účtovaná individuálne po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.2 Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.3 Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako adresu dodania.

6.4 Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne naraz. O tejto situácii bude kupujúci upovedomený  v čo možno najkratšom čase a bude mu oznámený predpokladaný termín dodania tovaru. Ak sa predávajúcemu tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, má právo kupujúci od zmluvy odstúpiť.

6.5 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady s opakovaním doručovania, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.6 V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s prepravou a vrátením tovaru. Opätovné doručenie objednávky je možné len po vzájomnej dohode.

6.7 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku prevziať. Podpisom dodacieho listu prepravcu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti. Na neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad. Neoddeliteľnou súčasťou zásielky je faktúra s dodacím listom.

6.8 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, alebo za nesprávne udanú adresu kupujúceho.

6.9 Po prijatí a overení platby na účte predávajúceho bude kupujúcemu e-mailom zaslaná faktúra.

7.  ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIA TOVARU

7.1 Záručná doba na tovar zakúpený v e-shope Unibook UPJŠ je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ e-shopu.

7.2 Záruka sa nevzťahuje najmä na bežné opotrebenie tovaru, mechanické poškodenie, vady výrobku, pre ktoré bola poskytnutá zľava.

7.3 Pri reklamácii zakúpeného tovaru, kontaktuje kupujúci (telefonicky, alebo e-mailom) predávajúceho. Reklamovaný tovar, kópiou daňového dokladu (faktúru), ktorú kupujúcemu predávajúci poslal s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení zásielky prepravcom, kupujúci zašle alebo doručí osobne,  na adresu Univerzitná predajňa kníh, Tr. SNP 1, 040 11 Košice. Zároveň odošle na e mailovú adresu predávajúceho vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar predávajúcemu neposielajte dobierkou.

7.4 Pri reklamácii e-publikácie, kontaktuje kupujúci (telefonicky, alebo e-mailom) predávajúceho. Kupujúci zašle kópiu daňového dokladu (faktúru) na adresu Univerzitná predajňa kníh, Tr. SNP 1, 040 11 Košice a odošle na e-mailovú adresu predávajúceho vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

7.5 Reklamovaný tovar môže kupujúci reklamovať aj priamo v Univerzitnej predajni kníh, ktorá sídli na Tr. SNP 11 v Košiciach, s tým, že v predajni nebude môcť kupujúci požadovať priamo reklamáciu tovaru.

7.6 Po obdržaní reklamovaného tovaru bude predávajúci bezodkladne informovať e-mailom  kupujúceho. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a bude mu  doručený reklamačný protokol. V prípade neuznania reklamácie bude kupujúcemu spolu s reklamačným protokolom doručený aj reklamovaný tovar. V prípade uznania reklamácie budú reklamované vady na tovare odstránené alebo bude kupujúcemu reklamovaný tovar vymenený. V prípade, že toto nie je možné bude kupujúcemu vrátená kúpna cena.  

8.  ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorskými právami. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu.

8.2 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky internetového obchodu alebo v dôsledku využitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

9.  DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

9.1 Ak nebude dohodnuté inak, celá korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, elektronickou poštou, osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

9.2 Správa je doručená v prípade doručovania:

a) elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

b) osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

c) osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky adresátom alebo osobou oprávnenou za neho zásielku prevziať,

d) prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

10.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.10.2014.

10.2. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú platnosť a účinnosť počnúc dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.unibook.upjs.sk.

10.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok a príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa.

10.4. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že niektoré z ustanovení všeobecných obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým, ktorého obsah bude v súlade s novou platnou právnou úpravou a čo v najväčšej miere bude plniť účel pôvodného ustanovenia.

 V Košiciach, 27.01.2015