Násilie v ľudskej spoločnosti a agresia človeka

 Jozef Kafka 

978-80-8152-138-6

Tlačená publikácia

Na sklade

7,60 €
7,60 € bez DPH


Kľúčové slová:

Ďalšie informácie

Autor:Jozef Kafka
Rok vydania:2014
Vydanie:1. vydanie
Typ dokumentu:učebnica
Počet strán:116
Fakulta/pracovisko UPJŠ:Lekárska fakulta UPJŠ
Klinika:1. Psychiatrická klinika

Popis

Otázky človeka, jeho bytia, násilie znepokojujú ľudí od najdávnejších čias ľudskej spoločnosti a sú nemalými problémami aj v prítomnosti. V tejto pôvodnej práci, ktorej predchádzali viaceré štúdie autora (najpodrobnejšie Kafka, 2002), sa zameriavam na opísanie násilia vo všetkých základných formách, čo je jednou z jej osobitostí. Podávam operačný výmer násilia:

Násilie je vedomá ľudská činnosť využívajúca ako prostriedok násilného činu fyzickú alebo psychickú silu na ovplyvnenie druhého človeka (pri pôsobení na seba ide o zvláštny prípad násilia), ktorý potom koná pod vplyvom tohto pôsobenia nedobrovoľne, z donútenia.

Nazdávam sa, že násilie charakterizuje určitá situácia, v ktorej sa stretávajú najmenej dvaja ľudia: aktér násilia a obeť násilia, alebo sa stretajú dvaja aktéri a jeden z nich sa zvyčajne stane obeťou. To je však osobitný prípad, ktorým sa teraz nebudem zaoberať. Ak je násilie zamerané proti vlastnej osobe, je aktér násilia súčasne aj obeťou. Aktér, ktorého osobnosť a motívy bývajú rôzne, začína násilný čin využívajúc pritom viaceré prostriedky a pôsobí nimi na druhého človeka, ktorého núti vykonávať svoju vôľu, čím sa tento stáva obeťou. Celý akt má určité následky. Napadnutý sa môže brániť tak, že násilie zvládne alebo to môže skončiť tragicky, keď násiliu podľahne. Táto relatívne jednoduchá reakcia sa stáva zložitejšou pri skupinovej forme násilia a celkom neprehľadnou pri hromadnom násilí.

Opisujem tieto základné formy násilia:

  • - násilie proti vlastnej osobe vrátane samovraždy,
  • - násilie individuálne, spôsobené jedným aktérom násilia,
  • - násilie skupinové, charakterizované malými skupinami,
  • - násilie hromadné alebo kolektívne medzi veľkými skupinami, vrátane vojen a revolúcií,
  • - násilie proti neživej a živej prírode.

Práca končí krátkou analýzou liečby násilného správania a dôsledkov násilia s možnosťami jej prevencie. Opieram sa aj o vlastné skúsenosti s prejavmi násilia v psychiatrických zariadeniach. Nazdávam sa, že je to práca veľmi aktuálna, informatívna, ale aj pôvodná, lebo podáva v koncentrovanej podobe celý rozsiahly fenomén násilia s jeho základnými charakteristikami. Podobnú prácu v našej literatúre nemáme.

Autor

Možno vás zaujmú aj tieto publikácie